::: ขอเชิญชวนเลือกตั้ง ส.ส. วันที่ 23 ธันวาคม 2550 - เลือกตั้งเป็นหน้าที่เลือกคนดีเป็นผู้แทนของท่านไปพัฒนาบ้านเมือง :::      อย่าลืม ผู้ที่ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า และเลือกตั้งนอกเขตพื้นที่ ตรวจสอบรายชื่อและไปใช้สิทธิ์ได้ที่หน่วยเลือกตั้งแต่ละจังหวัด วันที่ 15 - 16 ธันวาคม 2550 นี้ เวลา 08:00 ถึง 17:00 น.

:: Links ::

  หน้าหลัก  
  ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ   
  นโยบายรัฐบาล   
  ผลการประชุม
คณะรัฐมนตรี
  
  ศูนย์ประชาสัมพันธ์
การเลือกตั้ง ปี 2550
  

 
ศูนย์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง ปี 2550 พื้นที่ภาคเหนือตอนบน

ข่าวการเมือง ในพื้นที่

เสนาธิการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทยลงพื้นที่จังหวัดน่านให้การส่งเสริมอาชีพ ประชาชน ในพื้นที่เป้าหมายทั่วประเทศ

          เสนาธิการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทยลงพื้นที่จังหวัดน่าน ส่งเสริมอาชีพสร้างงานสร้างโอกาสสร้างตลาดสร้างรายได้ ให้ประชาชน ในพื้นที่เป้าหมายทั่วประเทศ
           พลโท ณัฏฐพัชร สกุลรั .....

หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จับมือกับ"พาณิชย์"เปิดงานโครงการประชารัฐ มหกรรมธงฟ้า เพื่อชาวจังหวัดน่าน

           หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จับมือกับ "พาณิชย์"เปิดงานโครงการประชารัฐ 4 สร้าง "สร้างงาน สร้างตลาด สร้างโอกาส สร้างรายได้" สนองนโยบายรัฐบาล เดินหน้าจัดโครงการประชารัฐ เพื่อชาวจังหวัดน่าน
          .....

ศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลแม่นาเติง จัดค่ายผู้หญิง..ผู้หญิง เพื่อการแก้ปัญหาบนฐานความเป็นธรรมทางเพศ

          ศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลแม่นาเติง จัดค่ายผู้หญิง..ผู้หญิง เพื่อการแก้ปัญหาบนฐานความเป็นธรรมทางเพศ เพื่อมุ่งหวังให้สตรีในตำบลแม่นาเติงได้นำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการอบรม นำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 80 คน
 &n .....

รัฐบาลเตรียมลงพื้นที่อำนาจฯ-อุบลฯ 23 – 24 ก.ค.นี้ ตั้งเป้าส่งเสริมการพัฒนาให้สอดคล้องกับปัญหา

          รัฐบาลเตรียมลงพื้นที่อำนาจฯ-อุบลฯ 23 – 24 ก.ค.นี้ ตั้งเป้าส่งเสริมการพัฒนาให้สอดคล้องกับปัญหา พร้อมเดินหน้าแก้จน เจ็บ แล้ง กระจายความเจริญทุกมิติ
          พลโท สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี .....

จังหวัดน่าน เสริมสร้างค่านิยม วัฒนธรรม ป้องกันและปราบปรามการทุจริต สร้างความปรองดองสมานฉันท์

          จังหวัดน่าน เสริมสร้างค่านิยม วัฒนธรรม ป้องกันและปราบปรามการทุจริต สร้างความปรองดองสมานฉันท์ใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
           ที่วัดป่านันทบุรีญาณสังวราราม นายวิบูรณ์ แววบัณ .....

พาณิชย์เปิดงานโครงการประชารัฐ 4 สร้าง "สร้างงาน สร้างตลาด สร้างโอกาส สร้างรายได้" เพื่อจังหวัดน่าน

          พาณิชย์เปิดโครงการประชารัฐ 4 สร้าง เพื่อการขับเคลื่อนไทยนิยม ยั่งยืน "สร้างงาน สร้างตลาด สร้างโอกาส สร้างรายได้" เพื่อจังหวัดน่าน มีเป้าหมายช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย ผู้บริโภค เกษตรกร และผู้ประกอบการชุมชนให้มีความกินดี อยู่ดี เพิ่มรายได้ ลดค่าใช้จ่าย .....

DEPA จัดงาน Digital Thailand Big Bang Regional 2018 ครั้งที่ 2 ขานรับนโยบายรัฐบาลเพื่อขับเคลื่อนจังหวัดเชียงใหม่ให้เป็นต้นแบบแห่งการสร้างเมืองนวัตกรรมของประเทศ

          DEPA จัดงาน Digital Thailand Big Bang Regional 2018 ครั้งที่ 2 ขานรับนโยบายรัฐบาลเพื่อขับเคลื่อนจังหวัดเชียงใหม่ให้เป็นต้นแบบแห่งการสร้างเมืองนวัตกรรมของประเทศ           
เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 เวลา 14. .....

 


T h e   P u b l i c   R e l a t i o n s   D e p a r t m e n t   R e g i o n 3   C h i a n g M a i
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์สารสนเทศ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 - 6 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738