::: ขอเชิญชวนเลือกตั้ง ส.ส. วันที่ 23 ธันวาคม 2550 - เลือกตั้งเป็นหน้าที่เลือกคนดีเป็นผู้แทนของท่านไปพัฒนาบ้านเมือง :::      อย่าลืม ผู้ที่ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า และเลือกตั้งนอกเขตพื้นที่ ตรวจสอบรายชื่อและไปใช้สิทธิ์ได้ที่หน่วยเลือกตั้งแต่ละจังหวัด วันที่ 15 - 16 ธันวาคม 2550 นี้ เวลา 08:00 ถึง 17:00 น.

:: Links ::

  หน้าหลัก  
  ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ   
  นโยบายรัฐบาล   
  ผลการประชุม
คณะรัฐมนตรี
  
  ศูนย์ประชาสัมพันธ์
การเลือกตั้ง ปี 2550
  

 
ศูนย์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง ปี 2550 พื้นที่ภาคเหนือตอนบน

ข่าวการเมือง ในพื้นที่

รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่จังหวัดพะเยาเตรียมความพร้อมและขับเคลื่อนโครงการจิตอาสาเพื่อการพัฒนาลำน้ำกับชีวิต บนวิถีแห่งความพอเพียง

          รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่จังหวัดพะเยาเตรียมความพร้อมและขับเคลื่อนโครงการจิตอาสาเพื่อการพัฒนาลำน้ำกับชีวิต บนวิถีแห่งความพอเพียง เพื่อประโยชน์และความสุขของประชาชน พร้อมคัดเลือกชุมชนร่องไฮ ตำบลแม่ใส เป็นชุมชนต้นแบบของจังหวัดพะเยาดำเนินโครงการ
 & .....

คณะสงฆ์จังหวัดน่าน จัดโครงการพัฒนาศักยภาพพระวิทยากร ยกระดับหมู่บ้านรักษาศีล 5

          คณะสงฆ์จังหวัดน่าน เปิดโครงการพัฒนาศักยภาพพระวิทยากรมุ่งสู่การยกระดับหมู่บ้านรักษาศีล 5 ภายใต้ชื่อโครงการอบรมพระวิทยากรกระบวนธรรม ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
           .....

ผู้ตรวจราชการฯ เขต 15 ตรวจติดตามผลการดำเนินงาน ในพื้นที่จังหวัดลำปาง

          ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 15 ตรวจติดตามผลการดำเนินโครงการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของจังหวัดลำปาง
          วันนี้ (22 มีนาคม 2561) ที่ห้องประชุมอาลัมภางค์ .....

สำนักงานเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน เตรียมรณรงค์หยุดการเผาในพื้นที่การเกษตร 23 มีนาคม นี้

          สำนักงานเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน กำหนดจัดงานวันรณรงค์หยุดการเผาในพื้นที่การเกษตร ในวันที่ 23 มีนาคม 2561 ที่บ้านกองก๋อย หมู่ที่ 1 ตำบลกองก๋อย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
          นายอัครพล ขัติยะ นักวิชาการส .....

รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดพะเยาเตรียมความพร้อมโครงการจิตอาสาเพื่อการพัฒนาลำน้ำกับชีวิต บนวิถีแห่งความพอเพียง เพื่อประโยชน์และความสุขของประชาชน

          นางประภาศรี บุญวิเศษ รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่จังหวัดพะเยาเตรียมความพร้อมและขับเคลื่อนโครงการจิตอาสาเพื่อการพัฒนาลำน้ำกับชีวิต บนวิถีแห่งความพอเพียง เพื่อประโยชน์และความสุขของประชาชน พร้อมคัดเลือกชุมชนร่องไฮ ตำบลแม่ใส เป็นชุมชนต้นแบบของจังหวัดพะเยา .....

จ.ลำปาง ประชุมอนุกรรมการพิจารณามาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน เตรียมออกเครื่องหมาย OTOP รับรองแก่ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

          ที่ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์จังหวัดลำปาง เพื่อร่วมกันพิจารณากำหนดระดับคุณภาพผลิตภัณ .....

กกต.เชียงราย จัดเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้คณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบล

          สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงราย สนับสนุนและขับเคลื่อนการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบลเป็นศูนย์กลางรณรงค์เผยแพร่ให้ความรู้แก่ประชาชน
           นายสุคนธ์ เรือนสอน ผู้อำน .....

 


T h e   P u b l i c   R e l a t i o n s   D e p a r t m e n t   R e g i o n 3   C h i a n g M a i
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์สารสนเทศ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 - 6 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738