::: ขอเชิญชวนเลือกตั้ง ส.ส. วันที่ 23 ธันวาคม 2550 - เลือกตั้งเป็นหน้าที่เลือกคนดีเป็นผู้แทนของท่านไปพัฒนาบ้านเมือง :::      อย่าลืม ผู้ที่ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า และเลือกตั้งนอกเขตพื้นที่ ตรวจสอบรายชื่อและไปใช้สิทธิ์ได้ที่หน่วยเลือกตั้งแต่ละจังหวัด วันที่ 15 - 16 ธันวาคม 2550 นี้ เวลา 08:00 ถึง 17:00 น.

:: Links ::

  หน้าหลัก  
  ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ   
  นโยบายรัฐบาล   
  ผลการประชุม
คณะรัฐมนตรี
  
  ศูนย์ประชาสัมพันธ์
การเลือกตั้ง ปี 2550
  

 
ศูนย์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง ปี 2550 พื้นที่ภาคเหนือตอนบน

ข่าวการเมือง ในพื้นที่

สนช. ติดตามการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง และวิสาหกิจชุมชนตามโครงการผลิต แปรรูปและจำหน่ายผลิตผลทางการเกษตร พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

          คณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ร่วมกับคณะอนุกรรมาธิการนโยบายการเงิน การคลัง งบประมาณและติดตามสถานการณ์เศรษฐกิจของประเทศ ติดตามการบริหารงบประมาณตามแผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง และชมพื้นที่วิสาหกิจชุมชนตามโ .....

น่านขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด สร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

          น่านเดินหน้าขับเคลื่อน แผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์ ทั้งในส่วนโครงการประชาสัมพันธ์ของระดับจังหวัด โครงการของหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน ที่มีโครงการสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัดปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ยุ .....

จังหวัดน่านขานรับนโยบายรัฐบาลดำเนินการตามนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.จังหวัด)เดินหน้าขับเคลื่อนภายในจังหวัดน่าน

          จังหวัดน่านขานรับนโยบายรัฐบาลดำเนินการตามนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.จังหวัด)เดินหน้าขับเคลื่อนภายในจังหวัดน่านทำให้คนอยู่ป่ายังคนมั่งคั่งป่าสมบูรณ์ ในพื้นที่ป่าน้ำยาวและป่าน้ำสวด และป่าฝั่งขวาแม่น้ำน่านตอนใต้ ได้มีการเสนอแนวคิดให้ชุมชนเป็นผู้บริหารจัดการและเปลี .....

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่ จังหวัดน่าน

          สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่อำเภอภูเพียง และอำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
           เมื่อวันที่ 18 ม.ค.2561 เวลา 08.57 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ .....

จังหวัดน่านเดินหน้าขับเคลื่อนประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด

          จังหวัดน่านเดินหน้าขับเคลื่อนประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด ตามนโยบายยุทธศาสตร์ชาติ
          นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รอง ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัม .....

จังหวัดน่านเดินหน้าขับเคลื่อนประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด

จังหวัดน่านเดินหน้าขับเคลื่อนประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด ตามนโยบายยุทธศาสตร์ชาติ
นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รอง ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด ณ หอ้งประชุมเจ้าฟ้าอัตถวรปัญโญ ศาลากลางจังหวัดน่าน โดยมีนางรติพร บุญคง ผู้อำนวยการสถานีวิทยุก .....

เชียงใหม่ เปิดตัวพิพิธภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์และระบบนำชมพิพิธภัณฑ์ สนับสนุนการท่องเที่ยวในชุมชน

          จังหวัดเชียงใหม่ เปิดตัวเทคโนโลยีระบบพิพิธภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Museum) และระบบนำชมพิพิธภัณฑ์ (Museum Pool) นำร่องใช้เทคโนโลยีสนับสนุนการท่องเที่ยวในชุมชน
          ที่ บ้านม่อนฝ้าย ตำบลป่าตัน อำเภอเมือง จั .....

 


T h e   P u b l i c   R e l a t i o n s   D e p a r t m e n t   R e g i o n 3   C h i a n g M a i
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์สารสนเทศ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 - 6 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738