คนไทยมีศักดิ์ศรี ไม่ขายชีวี ไม่ขายเสียง **** เลือกคนที่รัก เลือกพรรคที่ชอบ ด้วยวิจารณญาณ ความคิด สติปัญญาของตัวเอง บนพื้นฐานของเหตุและผล อย่าให้ใครชักจูงความคิดของท่าน เสียงของประชาชน ต้องมีความชอบธรรมมากที่สุด      :     

:: Links ::

  หน้าหลัก ศูนย์ฯ เลือกตั้ง  
  ศูนย์ฯ ยุทธศาสตร์ชาติฯ  
  สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3  
  ข่าวการเลือกตั้งภาคเหนือ  
  เตรียมตัวเลือกตั้ง ส.ส. 50  
  เตรียมตัวเลือกตั้ง
  และสรรหา ส.ว.
  
  สื่อประชาสัมพันธ์เลือกตั้ง
   ส.ว. 51
  
  ประกาศคณะกรรมการ
  การเลือกตั้ง
  
  กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ   ข้อบังคับ  
  กกต. 8 จังหวัดภาคเหนือ   
  หมายเลขพรรคการเมือง
แบบสัดส่วน กลุ่มที่ 1
  
  รายชื่อผู้สมัคร ส.ส.
แบบเขตจังหวัด...
  

รายงานผลการเลือกตั้ง

  รายงานผลการเลือกตั้ง
แบบสัดส่วน กลุ่ม 1
  
  รายงานผลการเลือกตั้ง
เขตจังหวัด
  
  ป้อนข้อมูลการรายงาน
(เฉพาะเจ้าหน้าที่)  


 

เตรียมตัวเลือกตั้งและสรรหาสมาชิกวุฒิสภา


- รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ว.
- รายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการสรรหา
- ระเบียบ กกต. ว่าด้วย การเลือกตั้ง ส.ว. 2550
- ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการสรรหาสมาชิกวุฒิสภา
- ระเบียบ กกต. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหา พ.ศ. 2550
- ระเบียบกกต.หลักเกณฑ์และวิธีการลงทะเบียนขององค์กรที่มีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหา
  เป็นสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2550

- ประกาศ กกต. เรื่อง กำหนดวันให้องค์กรภาควิชาการ ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาชีพ และภาคอื่นๆ
   มาลงทะเบียนพร้อมทั้งเสนอชื่อ

- แบบฟอร์มเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหา
- แบบฟอร์มแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ว.ได้ (ส.ว.28)
- แบบฟอร์มลงทะเบียนการใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัด (ส.ว.42)
- ระเบียบ กกต. ว่าด้วย การหาเสียง ข้อควรปฏิบัติ และข้อห้ามมิให้ปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง ส.ว.
  และการดำเนินการใด ๆ ของผู้สมัครรับเลือกตั้งและผู้มีสิทธิเลือกตั้ง พ.ศ. 2551

- ประกาศ กกต. เรื่อง กำหนดวิธีการสนับสนุนการหาเสียงเลือกตั้ง ส.ว. พ.ศ. 2551
- ตัวอย่างประกาศ เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศและติดป้ายหาเสียง
  ของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภา

- ประกาศ กกต. เรื่อง จำนวน ส.ว.ที่แต่ละจังหวัดจะพึงมี และจำนวนเขตเลือกตั้งของแต่ละจังหวัด
- ตัวอย่างเอกสารส่งถึงเจ้าบ้าน เรื่อง การเลือกตั้ง ส.ว.

 


T h e   P u b l i c   R e l a t i o n s   D e p a r t m e n t   R e g i o n 3   C h i a n g M a i
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์สารสนเทศ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 - 6 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738