คนไทยมีศักดิ์ศรี ไม่ขายชีวี ไม่ขายเสียง **** เลือกคนที่รัก เลือกพรรคที่ชอบ ด้วยวิจารณญาณ ความคิด สติปัญญาของตัวเอง บนพื้นฐานของเหตุและผล อย่าให้ใครชักจูงความคิดของท่าน เสียงของประชาชน ต้องมีความชอบธรรมมากที่สุด      :     

:: Links ::

  หน้าหลัก ศูนย์ฯ เลือกตั้ง  
  ศูนย์ฯ ยุทธศาสตร์ชาติฯ  
  สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3  
  ข่าวการเลือกตั้งภาคเหนือ  
  เตรียมตัวเลือกตั้ง ส.ส. 50  
  เตรียมตัวเลือกตั้ง
  และสรรหา ส.ว.
  
  สื่อประชาสัมพันธ์เลือกตั้ง
   ส.ว. 51
  
  ประกาศคณะกรรมการ
  การเลือกตั้ง
  
  กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ   ข้อบังคับ  
  กกต. 8 จังหวัดภาคเหนือ   
  หมายเลขพรรคการเมือง
แบบสัดส่วน กลุ่มที่ 1
  
  รายชื่อผู้สมัคร ส.ส.
แบบเขตจังหวัด...
  

รายงานผลการเลือกตั้ง

  รายงานผลการเลือกตั้ง
แบบสัดส่วน กลุ่ม 1
  
  รายงานผลการเลือกตั้ง
เขตจังหวัด
  
  ป้อนข้อมูลการรายงาน
(เฉพาะเจ้าหน้าที่)  


 

รายชื่อผู้สมัคร ส.ส. แยกรายจังหวัดและเขตเลือกตั้ง

1 รายชื่อผู้สมัคร ส.ส. จังหวัดเชียงใหม่ เขตเลือกตั้งที่ 1   
2 รายชื่อผู้สมัคร ส.ส. จังหวัดเชียงใหม่ เขตเลือกตั้งที่ 2   
3 รายชื่อผู้สมัคร ส.ส. จังหวัดเชียงใหม่ เขตเลือกตั้งที่ 3   
4 รายชื่อผู้สมัคร ส.ส. จังหวัดเชียงใหม่ เขตเลือกตั้งที่ 4   
5 รายชื่อผู้สมัคร ส.ส. จังหวัดเชียงราย เขตเลือกตั้งที่ 1   
6 รายชื่อผู้สมัคร ส.ส. จังหวัดเชียงราย เขตเลือกตั้งที่ 2   
7 รายชื่อผู้สมัคร ส.ส. จังหวัดเชียงราย เขตเลือกตั้งที่ 3   
8 รายชื่อผู้สมัคร ส.ส. จังหวัดลำปาง เขตเลือกตั้งที่ 1   
9 รายชื่อผู้สมัคร ส.ส. จังหวัดลำปาง เขตเลือกตั้งที่ 2   
10 รายชื่อผู้สมัคร ส.ส. จังหวัดลำพูน เขตเลือกตั้งที่ 1   
11 รายชื่อผู้สมัคร ส.ส. จังหวัดพะเยา เขตเลือกตั้งที่ 1   
12 รายชื่อผู้สมัคร ส.ส. จังหวัดแพร่ เขตเลือกตั้งที่ 1   
13 รายชื่อผู้สมัคร ส.ส. จังหวัดน่าน เขตเลือกตั้งที่ 1   
14 รายชื่อผู้สมัคร ส.ส. จังหวัดแม่ฮ่องสอน เขตเลือกตั้งที่ 1   

 

T h e   P u b l i c   R e l a t i o n s   D e p a r t m e n t   R e g i o n 3   C h i a n g M a i
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์สารสนเทศ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 - 6 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738