คนไทยมีศักดิ์ศรี ไม่ขายชีวี ไม่ขายเสียง **** เลือกคนที่รัก เลือกพรรคที่ชอบ ด้วยวิจารณญาณ ความคิด สติปัญญาของตัวเอง บนพื้นฐานของเหตุและผล อย่าให้ใครชักจูงความคิดของท่าน เสียงของประชาชน ต้องมีความชอบธรรมมากที่สุด      :     

:: Links ::

  หน้าหลัก ศูนย์ฯ เลือกตั้ง  
  ศูนย์ฯ ยุทธศาสตร์ชาติฯ  
  สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3  
  ข่าวการเลือกตั้งภาคเหนือ  
  เตรียมตัวเลือกตั้ง ส.ส. 50  
  เตรียมตัวเลือกตั้ง
  และสรรหา ส.ว.
  
  สื่อประชาสัมพันธ์เลือกตั้ง
   ส.ว. 51
  
  ประกาศคณะกรรมการ
  การเลือกตั้ง
  
  กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ   ข้อบังคับ  
  กกต. 8 จังหวัดภาคเหนือ   
  หมายเลขพรรคการเมือง
แบบสัดส่วน กลุ่มที่ 1
  
  รายชื่อผู้สมัคร ส.ส.
แบบเขตจังหวัด...
  

รายงานผลการเลือกตั้ง

  รายงานผลการเลือกตั้ง
แบบสัดส่วน กลุ่ม 1
  
  รายงานผลการเลือกตั้ง
เขตจังหวัด
  
  ป้อนข้อมูลการรายงาน
(เฉพาะเจ้าหน้าที่)  


 
หมายเลข ชื่อพรรค นโยบายพรรค
1 พรรคเพื่อแผ่นดิน นำความสุข รอยยิ้มและความสามัคคีของคนไทยให้กลับคืนมา ด้วยการสร้าง 9 ความสุข ให้แก่คนไทย คือ กินดี
อยู่ดี สุขภาพดี ความรู้ดี ครอบครัวดี สังคมดี สิ่งแวดล้อมดี ราคาพืชผลเกษตรดี รู้รักสามัคคี และศักดิ์ศรีประเทศดี
มีความสุข โดยมีเป้าหมายสำคัญ คือ ขจัดความยากจนด้วยการสร้างงานสร้างรายได้เพื่อคนไทยมีกิน มีใช้ มีเหลือเก็บ
มีคุณภาพชีวิต และมีความปลอดภัยในการดำรงชีวิตเพิ่มขึ้น ปลอดภัยจากยาเสพติด อาชญากรรม การคอรัปชั่นและ
มลพิษทางสิ่งแวดล้อมและสร้างการขนส่งระบบรางให้เพียงพอ
2 พรรครวมใจไทยชาติพัฒนา อายุเกิน 60 ปีมีบำนาญประชาชนเดือนละ 2,000 บาท ใช้ไฟฟ้าไม่ถึงเดือนละ 100 บาท ฟรี เพิ่มกองทุน
หมู่บ้านละ 2 ล้านบาท ขยาย SML เป็น 4 แสน 5 แสน 6 แสนบาท เบี้ยสนับสนุน อสม. และ อพปร. 500 บาท
ต่อเดือน รถไฟด่วน 3 สาย กทม.ชั่วโมงครึ่งถึงนครราชสีมา นครสวรรค์ หัวหิน เงินขวัญถุงสะสมการศึกษา
(Baby bond) ถึง 18 ปีมีทุนเรียนต่อ 1 ล้าน พักหนี้ครู 3 ปี พักหนี้เกษตรกร 3 ปี ดอกเบี้ยเกษตรรายย่อย
ไม่เกินร้อยละ 5 เปิดก๊อกทำนา รถไฟฟ้า 4 ปีเสร็จ
3 พรรคเครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย สร้างประเทศไทยใหม่ให้เป็นประเทศเกษตร-อุตสาหกรรม นโยบายเฉพาะหน้า คือ การแก้ไขปัญหาหนี้สิน โดยการ
จัดตั้งปรส.ภาคการเกษตรขึ้น ให้หลักประกันชีวิตโดยจัดสวัสดิการให้ชาวนาได้เท่าเทียมกับกลุ่มอาชีพอื่นๆ ให้มี
การประกันราคาผลผลิต จัดการปฏิรูปการใช้ประโยชน์ที่ดิน ให้ทุกคนที่อยู่บนแผ่นดินนี้ได้ร่วมใช้แผ่นดินอย่าง
คุ้มค่าและมีคุณค่า
4 พรรคประชาธิปัตย์ พรรคมุ่งพัฒนาคน ดูแลตั้งแต่เกิด แก่ เจ็บ ตาย ด้วยการเรียนฟรี รักษาฟรีอย่างมีคุณภาพ มีงานทำมีรายได้ ผู้สูงอายุ
มีเบี้ยยังชีพ ฟื้นฟูเศรษฐกิจชนบทแก้ปัญหาที่ทำกิน ขยายพื้นที่ชลประทานเท่าตัว ตั้งกองทุนเศรษฐกิจพอเพียงให้
หมู่บ้าน ลดค่าครองชีพ ลดค่าใช้จ่ายที่จำเป็นของครัวเรือน กระตุ้นเศรษฐกิจให้เติบโตลงทุนสร้างรถไฟรางคู่
ระบบขนส่งมวลชน สร้างสันติสุขในจังหวัดชายแดนใต้ด้วยการออกกฎหมายพิเศษเพื่อเอกภาพการแก้ปัญหา
ฟื้นฟูประชาธิปไตยด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชน การตรวจสอบและถ่วงดุลตามหลักนิติธรรม
6 พรรครักเมืองไทย 1. ระบบชลประทานจากเขื่อนขนาดใหญ่ เป็นขนาดกลาง,ขนาดเล็ก และแก้มลิง
2. ระบบขนส่งน้ำจากระบบรางมาเป็นระบบท่อ จัดการทรัพยากรน้ำอย่างสมบูรณ์โดยจัดตั้ง "ธนาคารน้ำ"
3. การคมนาคมขนส่งทางบก จากขนส่งโดยรถยนต์ "ให้เป็นระบบขนส่งทางรถไฟรางคู่ขนาน"
4. การบริหารประเทศจากระบบทุนนิยม มาเป็นระบบ
รัฐสวัสดิการ "อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข"
5. ประชาชนเป็นเจ้าของสส., สส.เป็นของพรรค, พรรคเป็นของประชาชน
12 พรรคพลังประชาชน สร้างความปรองดองเป็นวาระแห่งชาติ
นำความผาสุกและศักดิ์ศรีกลับสู่ประเทศไทย
เร่งฟื้นเศรษฐกิจด้วยโครงการขนาดใหญ่
รถไฟฟ้า 9 สายทั่วกทม.
ถนนปลอดฝุ่นเชื่อมหมู่บ้าน
ส่งเสริมโครงการน้ำตามพระราชดำริ
สร้างที่อยู่อาศัยเพื่อผู้มีรายได้น้อย
เพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว
สร้างคุณภาพชีวิตให้มั่นคงมีความสุข
ต่อยอดกองทุนหมู่บ้าน ให้ชุมชนบริหารงบฯหมู่บ้านเอง(SML)
สนับสนุน SMEs และ OTOP
เพิ่มราคาสินค้าเกษตร
ต่อยอด 30 บาทรักษาทุกโรค
ขจัดยาเสพติด
เดินหน้าหวยบนดินให้เด็กยากจนได้เรียนต่อต่างประเทศ
เรียนก่อนผ่อนทีหลัง
13 พรรคชาติไทย วางรากฐานของประเทศ มุ่งแนวทางแห่งความพอเพียง มั่นคง พัฒนาคนให้มีความรู้ มีงานทำ มีสุขภาพดี
สิ่งแวดล้อมดี สังคมมีน้ำใจ พัฒนาชลประทานสู่พื้นที่เกษตร 60 ล้านไร่ ทำถนนไร้ฝุ่นในชนบท 50,000 กม. และ
ระบบขนส่งมวลชนในเมืองใหญ่ จัดสาธารณูปโภคพื้นฐานครบทุกหมู่บ้าน และจัดเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 2 ล้านคน
คนพิการ 7 แสนคน ปลดหนี้เกษตรกร 1 แสนล้านบาท และตั้งกองทุนสนับสนุนปัจจัยการผลิตหมู่บ้านละ 1 ล้านบาท
15 พรรคมัชฌิมาธิปไตย บริหารราชการในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง ปราบปราม
ทุจริตยาเสพติด ลดดอกเบี้ยเงินกู้ ยกเลิกกฎหมายขายชาติ ลดภาษีเงินได้เก็บไม่เกิน 20% เพิ่มรายได้เกษตรกร พัฒนา
กองทุนหมู่บ้าน สร้างรถไฟฟ้า10 สาย15 บาท10 ปี สร้างถนนคอนกรีตประปาทุกหมู่บ้าน ยกระดับฝีมือแรงงานสนับสนุน
กองทุนสหกรณ์ออมทรัพย์ผู้ใช้แรงงาน ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจออกเอกสารสิทธิที่ดินทำแผนแม่บทชลประทาน
ยกระดับอบต.เพิ่มเงินให้ข้าราชการกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อปพร. อสม.กสม.และผู้สูงอายุ เรียนฟรีถึงปริญญาตรี
17 พรรคความหวังใหม่ แนวทางประเทศไทย แนวทางแห่งมวลมนุษยชาติ สู่พรรคของปวงชน มีมวลชนประชาธิปไตยเป็นรากฐานที่แท้จริง
พรรคเดียวของประเทศ พรรคจะปฏิบัติ “นโยบาย 4 กระจาย” ตามหลักวิชา คือ กระจายความคิด ติดอาวุธทางปัญญา
กระจายอำนาจอธิปไตยให้ประชาชนเป็นใหญ่ กระจายทุนให้กรรมสิทธิ์ที่ดินแก่เอกชนคนส่วนใหญ่ชาวไร่ชาวนา
กระจายธรรมะให้แก่มวลมหาชน ด้วยหลักนโยบาย พรรคจะนำพาประเทศชาติและประชาชนพ้นภัยสู่ความเจริญ
ศิวิไลซ์ไพบูลย์ ดังคำขวัญว่า““เลิกทาสทางความคิด ติดอาวุธทางปัญญา นำพาชาติพ้นภัย”
19 พรรคประชามติ 1.ให้มีกองทุนพัฒนาจังหวัดๆ ละ 10,000 ล้านบาท กรุงเทพมหานคร 250,000 ล้านบาท เพื่อให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น นำมาสร้างงาน สร้างรายได้ สร้างสาธารณูปการ โดยการออกพันธบัตร 2.ให้มีตลาดกลางสหกรณ์
เป็นศูนย์กลางซื้อขาย ประกันราคา ประกันภัย พืชผลทางการเกษตร และจัดให้มีกองทุนสงเคราะห์การเกษตร
จังหวัดละ 500 ล้าน 3.ให้มีสวัสดิการ น้ำ ไฟ ฟรี สำหรับคนยากจน ดูแลเด็กเล็ก คนชรา คนพิการ คนยากไร้
500 บาท/คน/เดือน
20 พรรคไทเป็นไท ปลดหนี้ 5 แสนบาท ฟรี!สมาชิกได้ค่าตอบแทน 9 หมื่นบาท เรียนฟรีถึงปริญญาตรี รักษาฟรี คนแก่ คนพิการ อสม. อพปร.
มีเงินเดือน 1,500บาท มีเงินทุนให้หมู่บ้านละ 5 ล้านบาททุกปี เป็นทุนตั้งสหกรณ์ร้านค้า ตั้งธนาคารหมู่บ้าน เพิ่มเงินเดือน
กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อบต. แต่งตั้งตัวแทนพรรคเป็นข้าราชการการเมืองมีเงินเดือนมีค่าตอบแทน ตั้งสถาบันพัฒนาความรู้
เน้นให้ทุกคนมีศีลห้า มีความกตัญญู มีคุณธรรมยกเลิกกฎหมาย11ฉบับ ออกกฎหมายยึดทรัพย์ ล้างยาเสพติดอย่างเด็ดขาด
ราคาน้ำมันลดลงเหลือลิตรละ15บาท 3 จังหวัดภาคใต้ รัฐต้องให้ความเป็นธรรม ครูสอนปอเนาะ ตาดีกามีเงินเดือนมีสวัสดิการ
23 พรรคคุณธรรม 1. เร่งพัฒนาคุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ของประชาชน ให้ดียิ่งขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ 2. ปรับปรุงและพัฒนาสิ่งแวดล้อม
ทั้งคนเมืองและชนบท เพื่อลดปัญหามลพิษ 3. ปลูกฝังและส่งเสริมคุณภาพการศึกษาให้แก่เยาวชนของชาติ
4. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้แก่สังคมไทยทุกแหล่งชุมชนทั่วทั้งประเทศ 5. เร่งรัดตั้งสภาเกษตรเพื่อแก้ปัญหา
ราคาพืชผลตกต่ำ
27 พรรคไทยร่ำรวย 1. โครงการแปลงรายจ่ายให้เป็นรายได้จากการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค ซึ่งประชาชนสูญเสียเงินส่วนนี้ให้กับห้าง
ต่างชาติ เพราะเงินส่วนนี้จะถูกนำออกนอกประเทศ แต่เราจะนำเงินส่วนนี้กลับมาพัฒนาประเทศ ซึ่งในแต่ละปีมีมูลค่า
มหาศาล โครงการนี้ได้มีการทดลองทำแล้วสามารถจับต้องได้ซึ่งประชาชนสามารถมีความเป็นอยู่ดีขึ้นได้จริง
2. รัฐบาลสามารถสร้างรายได้จึงไม่ต้องเก็บภาษีจากประชาชน เพราะรัฐบาลมีรายได้จากการแปลงรายจ่ายให้เป็น
รายได้ 3. โครงการ “ซื้อกิน ซื้อใช้ ได้เงิน” คนไทยจะมีรายได้ที่มั่นคง มีเงินเต็มกระเป๋า
28 พรรคเอกราช 1.นโยบายรัฐสวัสดิการ ให้หลักประกันแก่ประชาชนทุกคนมีสิทธิในด้านปัจจัยพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี สมศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน 2.ระบบสหกรณ์ก้าวหน้า พรรคเอกราชมี
นโยบายส่งเสริมระบบเศรษฐกิจในรูปแบบของสหกรณ์ด้านการเกษตร สหกรณ์การค้า สหกรณ์การบริการ บริการ
รัฐสวัสดิการด้านแรงงาน สหกรณ์ออมทรัพย์รูปแบบต่าง ๆ 3.พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ส่งเสริมให้มีประชาธิปไตย
ทางเศรษฐกิจอย่างเสมอภาคและยุติธรรม พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
29 พรรคพลังแผ่นดิน 1. กำหนดให้คนไทยทุกคนมีเงินเดือนๆ ละ 1,500 บาท ตั้งแต่เกิด-ตาย 2. กำหนดเพิ่มกองทุนหมู่บ้านๆ ละ 5 ล้านบาท
(ปีละ 1 ล้าน) 3. สถาบันเทคโนโลยีผลิตรถไถนาปีละ 1 ล้านคัน ให้เกษตรกรทั่วประเทศ 4. วางแผนพัฒนากำลังคน
ในชาติทุกระดับให้มีคุณภาพสูงสุด 5. บริหารทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด แก้ปัญหาน้ำให้สัมฤทธิ์ผล
ภายใน 2 ปี 6. ส่งเสริมให้ทุกคนมีปัจจัย 4 อย่างพอเพียง และส่งเสริมการท่องเที่ยวให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพ
สูงสุด

 

T h e   P u b l i c   R e l a t i o n s   D e p a r t m e n t   R e g i o n 3   C h i a n g M a i
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์สารสนเทศ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 - 6 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738