รวมข่าวเกี่ยวกับการเมือง การเลือกตั้ง ส.ส.ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 1 / 5 (จาก 1398 ข่าว)

15 กุมภาพันธ์ 61
15:36:29 จังหวัดลำพูน จัดตั้งศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบล ครบทุกตำบลแล้ว... <view>
14 กุมภาพันธ์ 61
12:59:37 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมวันสตรีสากล ... <view>
12 กุมภาพันธ์ 61
11:40:22 จังหวัดพะเยาพัฒนาเครือข่ายการดำเนินการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเ... <view>
10:38:01 จังหวัดพะเยาพัฒนาเครือข่ายการดำเนินการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเ... <view>
9 กุมภาพันธ์ 61
13:23:15 สภาพลเมือง จ.แม่ฮ่องสอนร่วมกับศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า จ.แม... <view>
11:13:20 รองประธานสภาปรึกษาการเมืองแห่งชาติจีน พร้อมคณะเข้าเยี่ยมคารวะ ผู้ว่าราชการจังหวั... <view>
7 กุมภาพันธ์ 61
14:59:04 เหล่ากาชาดจังหวัดน่าน เลือกตั้งกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดน่านในการดำรงตำแหน่งวาระ ... <view>
02:33:57 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เตรียมจัดประชุมชี้แจงการจัดตั้งพรรคการเมืองใหม่... <view>
5 กุมภาพันธ์ 61
09:52:18 ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.ลำปาง เปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตร์มหาบัณฑิต ถึงวัน... <view>
31 มกราคม 61
10:01:03 จังหวัดลำพูน รณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชน ร่วมกันบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนและสถาน... <view>
29 มกราคม 61
14:44:59 สำนักงานบังคับคดี จังหวัดเชียงใหม่ สาขาฝาง จัดโครงการให้คำปรึกษากฎหมาย แก่ประชา... <view>
11:28:54 กกต. เตรียมจัดการประชุมชี้แจงกระบวนการและขั้นตอนการเตรียมการจัดตั้งพรรคการเมือง... <view>
28 มกราคม 61
17:16:24 ผู้ว่าฯน่านแจงเตรียมพร้อมเลือกตั้งตามโรดแมปของ คสช.... <view>
26 มกราคม 61
16:29:15 กาชาด จ.แม่ฮ่องสอนจัดการเลือกตั้งคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน ชุดใหม่ปร... <view>
20 มกราคม 61
09:45:03 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่ จังห... <view>
18 มกราคม 61
13:38:56 เชียงใหม่เปิดตัวจักรยานสาธารณะอัจฉริยะ พร้อมก้าวสู่การเป็น Smart City ในยุค THAI... <view>
17 มกราคม 61
09:58:00 ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา นำข้าราชการ ทหาร ตำรวจ และประชาชน ประกอบพิธีวันพ่อขุนรา... <view>
8 มกราคม 61
12:02:20 วิทยาลัยนาฎศิลปเชียงใหม่ จัดประกวดโครงการ "ปลุกจิตสำนึกร่วมต้านการทุจริต ด้... <view>
7 มกราคม 61
17:21:16 ลาว เมียนมา เดินหน้าแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าอย่างจริงจัง หวังลดปัญหาหมอกควันส่... <view>
6 มกราคม 61
13:05:41 อำเภอเมืองพะเยา เร่งดำเนินการโครงการเมืองพะเยาโมเดล แก้ไขปัญหายาเสพติด เหล้าบุหร... <view>
5 มกราคม 61
15:55:24 แจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ ขอเชิญร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ในวันเสาร์ ที่ 13... <view>
15:27:17 พะเยา..เมืองพะเยาเร่งดำเนินการโครงการเมืองพะเยาโมเดล(289วัน) แก้ไขปัญหายาเสพติด ... <view>
10:39:04 ปู่หลนจิตอาสาเมืองพะเยา หนึ่งเดียวผู้ทำพิธี "ปลดดวงวิญญาณทารก" ที่มีชื... <view>
4 มกราคม 61
15:00:33 สันนิบาตเทศบาลภาคเหนือ จัดประชุมวิชาการส่งเสริมความร่วมมือการพัฒนาระบบบริหารจัดก... <view>
09:15:34 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชิญชวนส่งภาพวาดประกวดในหัวข้อ "น้องฟานกับเมืองเชียงให... <view>
3 มกราคม 61
16:07:27 ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย มอบนโยบายการปฏิบัติงาน ต้อนรับศักราชใหม่ ปี 2561 แก่... <view>
24 ธันวาคม 60
21:09:38 จังหวัดเชียงใหม่ จัดสัมมนา "สร้างเครือข่ายสื่อวิทยุชุมชนประชารัฐ เพื่อสร้าง... <view>
23 ธันวาคม 60
13:12:53 พัฒนาชุมชนน่าน ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนโครงการเมืองพอเพียง สร้างวิถีชีวิตเ... <view>
21 ธันวาคม 60
19:29:45 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัด โครงการยุทธศาสตร์ปฏิรูปการเมืองเสริมศักยภาพ ผู้บริหารท... <view>
14:52:27 มช.ชูงานวิจัยและนวัตกรรมใหม่ ก้าวสู่ประเทศไทย 4.0 ... <view>
18 ธันวาคม 60
15:53:36 น่าน "รวมพลังสืบสานปรัชญาของพ่อ น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง... <view>
16 ธันวาคม 60
13:01:45 น่าน "รวมพลังสืบสานปรัชญาของพ่อ สานต่อสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน" ขับเคลื่อ... <view>
14 ธันวาคม 60
16:46:41 เชียงใหม่เปิดบ้านต้อนรับสมาคมด้านความมั่นคงและความร่วมมือในเอเชีย-แปซิฟิก ... <view>
13 ธันวาคม 60
16:02:46 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ร่วมกับเครือข่ายต้านโลกร้อน จัดกิจกรรมเนื่องในวันสิ... <view>
12 ธันวาคม 60
13:27:30 จังหวัดลำพูน ขอเชิญชวนผู้สนใจสมัครเข้าอบรมหลักสูตรการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด... <view>
9 ธันวาคม 60
10:35:00 ข้าราชการ นักเรียน กว่า 5 ร้อยคน ร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการคอร์รัปชัน ... <view>
8 ธันวาคม 60
16:43:17 จังหวัดแม่ฮ่องสอน กำหนดจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) 9 ธันวาคม นี้... <view>
5 ธันวาคม 60
17:07:51 จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ... <view>
25 พฤศจิกายน 60
14:42:28 มูลนิธิคุณพุ่ม มอบทุนการศึกษา ช่วยเหลือเด็กออทิสติกในพื้นที่จังหวัดน่าน ... <view>
23 พฤศจิกายน 60
16:19:54 มูลนิธิคุณพุ่ม มอบทุนการศึกษา ช่วยเหลือเด็กออทิสติกในพื้นที่จังหวัดน่าน ประจำปีก... <view>
15 พฤศจิกายน 60
17:52:58 จังหวัดแม่ฮ่องสอน สรุปยอดการแสดงความคิดเห็นต่อคำถามของนายกรัฐมนตรี 4+6 ข้อ ระหว่... <view>
11:08:24 จังหวัดพะเยาขอเชิญประชาชนร่วมตอบคำถามเพิ่มเติมของนายกรัฐมนตรีอีก 6 ข้อ ... <view>
14 พฤศจิกายน 60
12:53:39 จังหวัดแพร่เชิญชวนประชาชนร่วมตอบคำถาม 6 ข้อของนายกรัฐมนตรี... <view>
13 พฤศจิกายน 60
16:46:47 บรรยากาศวันแรกศูนย์ดำรงธรรมเชียงใหม่ พร้อมเปิดให้ประชาชนร่วมตอบคำถาม 6 ข้อ ของนา... <view>
14:03:45 จังหวัดลำปาง เชิญประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นต่อคำถาม 6 ข้อของนายกรัฐมนตรี... <view>
11:37:34 ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูน พร้อมเปิดให้บริการประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นต่อคำถาม 6... <view>
11 พฤศจิกายน 60
16:58:12 จังหวัดแม่ฮ่องสอน สรุปยอดการรับฟังความคิดเห็นต่อคำถาม 4 ข้อ ของนายกรัฐมนตรี ยอดป... <view>
7 พฤศจิกายน 60
15:16:31 คณะกรรมการปฏิรูป ฯ ด้านทุจริตรับฟังความเห็นที่เชียงใหม่ ... <view>
13:50:41 คณะกรรมการการปฏิรูปประเทศฯ สัมมนาฯรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่จังหวัดเชียงใหม่... <view>
09:16:43 จังหวัดลำพูน ขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมรับฟังความคิดเห็นการจัดทำแผนการปฏิรูปประเทศด้า... <view>
6 พฤศจิกายน 60
14:24:08 จังหวัดพะเยาเตรียมจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล(ประเทศไทย) 9 ธันวาคม 2560 ภายใ... <view>
5 พฤศจิกายน 60
14:04:17 คณะกรรมการสรรหากรรมการการเลือกตั้ง เปิดรับสมัครบุคคลผู้ที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการ... <view>
3 พฤศจิกายน 60
16:06:34 งานประเพณีแข่งเรือเล็กพิเศษชุมชนเทศบาลสัมพันธ์ เชื่อมความสามัคคีระหว่างชุมชนชาวน... <view>
2 พฤศจิกายน 60
15:55:27 จัดสัมมนารับฟังความคิดเห็นจัดทำแผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจ... <view>
14:13:19 วัดพระธาตุแช่แห้งพระอารามหลวง จัดงานวันบุรพาจารย์ ประจำปี 2560 น้อมรำลึกถึงพระคุ... <view>
1 พฤศจิกายน 60
13:46:36 เทศบาลนครเชียงราย เดินหน้าพัฒนาเมือง ก้าวสู่เชียงราย 4.0... <view>
17 ตุลาคม 60
22:36:00 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน อัญเชิญผ้าพระ... <view>
7 ตุลาคม 60
22:42:50 สโมสรไลออนส์สากลภาค 310 – เอ1 จาก 4 จังหวัด ร่วมกันจัดงานวันไลออนส์สากลบริการ ปี... <view>
15:22:23 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1เร่งผลักดันโครงการ เมืองอัจฉริยะสำหรับนักท่องเที่ยวผู... <view>
5 ตุลาคม 60
20:55:36 นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเสริมสร้างสันติสุข รุ่นที่ 8 สถาบันพระปกเ... <view>
3 ตุลาคม 60
13:55:32 เทศบาลเมืองแพร่จัดโครงการนั่งรถรางกินลม ชมแพร่ ปลูกจิตสำนึกรักบ้านเกิดและเป็นเจ้... <view>
2 ตุลาคม 60
09:39:20 จังหวัดลำพูน ขอเชิญชวนประชาชน ร่วมตอบคำถาม 4 ข้อ ของนายกรัฐมนตรี... <view>
26 กันยายน 60
17:01:01 จังหวัดพะเยาประกอบสวนสนามพิธีเทิดเกียรติและอําลาชีวิตราชการผู้ว่าราชการจังหวัดแล... <view>
15:55:11 หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในเชียงใหม่ ร่วมส่งมอบดอกไม้จันทน์ เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายในพร... <view>
15 กันยายน 60
19:37:26 วช. ประชุมรับฟังความคิดเห็นจัดทำร่างยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านคนชายขอบ... <view>
12:08:36 ชาวพะเยาร่วมแสดงความคิดเห็นต่อคำถามของ นายกรัฐมนตรี 4 ข้อ ผ่านศูนย์ดำรงธรรมจังหว... <view>
14 กันยายน 60
16:23:22 ชาวพะเยา ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อคำถามของนายกรัฐมนตรี 4 ข้อตั้งแต่วันที่ 12 มิย.- ... <view>
14:52:58 ผลการประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้าประจำปี 2560... <view>
10 กันยายน 60
09:27:34 จังหวัดแพร่ดำเนินการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนระดับตำบล ครบแล้วทั้ง 83 แห่ง... <view>
9 กันยายน 60
16:52:37 วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน จัดงานวันคล้ายวันก่อตั้งวิทยาลัย ประจำปี 2560 และจัดงานประชุ... <view>
8 กันยายน 60
19:18:26 สันนิบาตเทศบาลภาคเหนือ รวมตัวรับมอบนโยบายและเตรียมพร้อมรับการปฏิรูปประเทศที่กำลั... <view>
1 กันยายน 60
16:18:44 จังหวัดแพร่เปิดหมู่บ้านไม่ขายเสียง... <view>
16:17:46 จังหวัดแพร่เปิดหมู่บ้านไม่ขายเสียง... <view>
16:17:15 จังหวัดแพร่เปิดหมู่บ้านไม่ขายเสียง... <view>
15:26:12 กกต.แพร่ เลือกบ้านถิ่น หมู่ที่ 8 เป็นหมู่บ้านไม่ขายเสียงต้นแบบ... <view>
31 สิงหาคม 60
09:28:39 คณะกรรมการการเลือกตั้ง จัดอบรมเสริมสร้างดีเจประชาธิปไตยชุมชน... <view>
30 สิงหาคม 60
17:09:06 สวทช. จัดสัมมนา การสร้างตลาดอุตสาหกรรมสมุนไพร ที่จังหวัดเชียงใหม่... <view>
22 สิงหาคม 60
19:48:41 องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ลงนามบันทึกความร่วมมือ โครงการพัฒนาเมืองคาร์บอ... <view>
16:39:41 องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก จับมือ 4 เทศบาลนครนำร่อง ลงนามบันทึกความร่วมมื... <view>
20 สิงหาคม 60
09:11:23 สิทธิและสวัสดิการคนพิการ ตามกฎหมาย... <view>
19 สิงหาคม 60
12:17:16 จังหวัดเชียงใหม่ อบรมภาษาอาเซียนพัฒนาบุคลากรฝ่ายปกครอง ... <view>
12:15:43 จังหวัดเชียงใหม่ เร่งดำเนินการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอาเซียน แก่บุคลากรฝ่ายปกครอง ร... <view>
10 สิงหาคม 60
12:12:11 อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดงานกำนันผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี 2560... <view>
10:12:38 ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีจังหวัดเชียงราย ยกระดับสตรีภาคเหนือพัฒนาอาชีพให้ห่างไกล... <view>
9 สิงหาคม 60
15:25:42 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เร่งยกระดับพัฒนาศักยภาพสตรี 5 จังหวัด ภาคเหนือ ... <view>
3 สิงหาคม 60
10:55:54 เทศบาลนครลำปางเชิญชวนประชาชน ลงคะแนนเสียงเลือกประธานชุมชน 27 สิงหาคมนี้ ณ หน่วยเ... <view>
31 กรกฎาคม 60
00:08:17 ทายาทนักธุรกิจรุ่นใหม่ลำพูนกล้าคิดกล้าทำ ซื่อสัตย์ ยอมรับความต่าง ใส่ใจคนรอบข้าง... <view>
21 กรกฎาคม 60
22:45:33 น่านจัดกิจกรรมรณรงค์หมู่บ้านไม่ขายเสียงต้นแบบ... <view>
19 กรกฎาคม 60
16:51:07 กอ.รมน.ลำพูน ร่วมกับ สวท.ลำพูน และสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน จัดโครงการสื... <view>
18 กรกฎาคม 60
15:05:45 จ.น่าน จัดมหกรรมจังหวัดน่านโปร่งใส ครอบครัวยุคใหม่ ไม่โกง ... <view>
17 กรกฎาคม 60
15:31:52 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน รายงานดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ ประจำเดือนมิ... <view>
15 กรกฎาคม 60
18:03:03 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการนานาชาติไทยศึกษา ครั้งที่ 13 ... <view>
5 กรกฎาคม 60
18:41:01 สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดลำพูน ขับเคลื่อนการต่อต้านการทุจริตตามยุทธศาสตร์ชาติว... <view>
13:48:14 มทบ.32 ประกอบพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันอสัญกรรมของ จอมพลและมหาอำมาตย์เอก... <view>
4 กรกฎาคม 60
16:29:45 มช. เตรียมเจ้าภาพจัดประชุมนานาชาติไทยศึกษา ครั้งที่ 13... <view>
26 มิถุนายน 60
16:04:22 คกก.สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เชิญชวนประชาชน เสนอชื่อบุคคลหรือองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด... <view>
15:14:41 เลือกตั้งคณะกรรมการ สมาคม สโมรยิมคานา เชียงใหม่... <view>
11:02:27 กกต.จัดอบรม "ผู้บังคับบัญชาลูกเสืออาสา กกต."... <view>
09:46:15 จังหวัดพะเยารายงานการรับฟังความคิดเห็นต่อคำถาม 4 ข้อของนายกรัฐมนตรี มียอดสะสม วั... <view>
24 มิถุนายน 60
14:48:26 ยอดสะสม 10 วัน มีประชาชนมาร่วมแสดงความคิดเห็นต่อคำถาม 4 ข้อของนายกรัฐมนตรี ที่จั... <view>
23 มิถุนายน 60
16:59:08 ผอ.ป.ป.ช.ลำพูน ชี้ การบริหารของรัฐขาดประสิทธิภาพ ต้นเหตุปัญหาการทุจริตในระบบราชก... <view>
11:10:58 รัฐธรรมนูญกับการพัฒนาประชาธิปไตยภายใต้บริบทยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ... <view>
10:22:33 ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพะเยา รายงานการรับฟังความคิดเห็นต่อคำถาม 4 ข้อของนายกรัฐมนตร... <view>
22 มิถุนายน 60
18:41:47 สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ ร่วมกับ มณฑลทหารบกที่ 33 จัดประชุมหารือเพื่อสร... <view>
09:37:27 จังหวัดพะเยารายงานการรับฟังความคิดเห็นต่อคำถาม 4 ข้อของนายกรัฐมนตรี มียอดสะสม ว... <view>
21 มิถุนายน 60
11:48:41 ชาวเชียงใหม่ทยอยมาร่วมแสดงความคิดเห็นตอบคำถาม 4 ข้อของนายกฯ ... <view>
19 มิถุนายน 60
15:54:30 จังหวัดเชียงใหม่เตรียมพร้อมเป็นเจ้าภาพในการจัดงานวิชาการนานาชาติไทยศึกษาครั้งที่... <view>
11:02:24 บรรยากาศการเปิดรับความคิดเห็นของคำถาม 4 ข้อของนายกรัฐมนตรีที่จังหวัดลำพูน มีประช... <view>
16 มิถุนายน 60
14:37:24 เชียงใหม่ ประชุมขับเคลื่อนศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่และศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ... <view>
11:46:07 เทศบาลเมืองแพร่ เปิดให้บริการห้องสมุดเคลื่อนที่แก่ประชาชนชาวจังหวัดแพร่... <view>
15 มิถุนายน 60
18:24:38 เชียงใหม่ รายงานผลการรับฟังความคิดเห็นต่อคำถาม 4 ข้อ ยอดรวม 4 วันจำนวน 923 คน... <view>
17:46:57 จังหวัดพะเยารายงานการรับฟังความคิดเห็นต่อคำถาม 4 ข้อของนายกรัฐมนตรี วันที่ 12 ... <view>
16:09:53 ประชุมโครงการขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่... <view>
15:45:13 ปฏิญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการไทย สิทธิของคนพิการ ... <view>
13:21:10 กระทรวงทรัพยากรฯเดินหน้าขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน พ.ศ. 2568 ในระดับพื้น... <view>
13:16:54 ชาวลำพูนร่วมแสดงความคิดเห็นต่อคำถาม 4 ข้อของนายกรัฐมนตรี รวม 176 คน... <view>
12:54:45 ชาวจังหวัดน่าน ทะยอยเดินทางไปศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดและศูนย์อำเภอ ตอบคำถาม 4 ข้อ ขอ... <view>
14 มิถุนายน 60
09:44:41 ประชาชนในจังหวัดลำพูน สนใจเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นต่อคำถามของนายกรัฐมนตรี 4 ข้อ เ... <view>
13 มิถุนายน 60
17:11:09 อำเภอจุน จังหวัดพะเยา เตรียมจัดงานครบรอบ 52 ปี ที่ได้รับยกฐานะขึ้นเป็นอำเภอ พร้อ... <view>
17:03:41 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ ขยายระยะเวลาการจัดประกวดคลิป... <view>
14:36:03 ชาวลำปาง ทยอยเดินทางตอบคำถามนายกรัฐมนตรี 4 ข้อ... <view>
12:16:09 อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับป... <view>
11:38:05 เทศบาลเมืองแพร่ เตรียมเปิดห้องสมุดเคลื่อนที่พร้อมให้บริการแก่ประชาชน 15 มิถุนายน... <view>
12 มิถุนายน 60
21:55:35 วันแรก ชาวเชียงใหม่ เกือบ 300 คน ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อคำถามของนายกรัฐมนตรี 4 ข้... <view>
17:02:00 ประชาชนชาวจังหวัดลำพูน ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อคำถามนายกฯ วันเเรก... <view>
15:37:02 ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมให้บริการประชาชนที่มีความสนใจเข้าร่วมตอบและแส... <view>
15:04:27 จังหวัดพะเยา เปิดให้ประชาชนทุกภาคส่วน ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อ 4 ข้อคำถามของนายกรั... <view>
14:35:31 จังหวัดแม่ฮ่องสอน เชิญชวนประชาชนร่วมตอบคำถาม ของนายกรัฐมนตรี 4 ข้อ ที่ศูนย์ดำรงธ... <view>
11:13:52 จังหวัดพะเยา เชิญชวนทุกภาคส่วนร่วมแสดงความเห็นต่อคำถามของนายกรัฐมนตรี 4 ข้อ... <view>
11:11:03 จังหวัดพะเยา เชิญชวนทุกภาคส่วนร่วมแสดงความเห็นต่อคำถามของนายกรัฐมนตรี 4 ข้อ... <view>
10:01:40 จังหวัดลำปาง เชิญชวนประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นต่อคำถามของนายกรัฐมนตรี 4 ข้อ... <view>
9 มิถุนายน 60
14:09:29 ป.ป.ช. ลำพูน จัดกิจกรรมสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริตภาคประชาชน... <view>
13:30:18 จังหวัดลำพูนเชิญชวนประชาชน ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อ 4 คำถามของนายกรัฐมนตรี ผ่านศูน... <view>
12:34:07 กกต.ชม. ทำบุญเนื่องในวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้ง ครบรอบ 19 ปี ... <view>
8 มิถุนายน 60
16:13:29 จังหวัดแม่ฮ่องสอน เชิญชวนประชาชนร่วมตอบคำถาม ของนายกรัฐมนตรี 4 ข้อ... <view>
6 มิถุนายน 60
11:02:14 จังหวัดเชียงใหม่ร่วมขับเคลื่อนพัฒนาการศึกษาของประเทศไทย ให้ก้าวสู่ Thailand 4.0 ... <view>
2 มิถุนายน 60
16:05:10 คณะทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเกี่ยวกับด้านการยุติธรรม กฎหมาย แล... <view>
10:53:11 กกต.ร่วมกับ กศน.ขับเคลื่อนกิจกรรมรณรงค์หมู่บ้านไม่ขายเสียงต้นแบบ... <view>
31 พฤษภาคม 60
14:54:54 ป.ป.ช ลำพูน ร่วมกับภาคประชาชน จัดเวทีเสวนา "วิถีครูบา นำพาความโปร่งใส สู่หร... <view>
30 พฤษภาคม 60
14:21:35 หน่วยงานภาครัฐ-เอกชน ใน จ.ลำปาง ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายบังคม ร.7... <view>
26 พฤษภาคม 60
14:04:05 ตำรวจภูธรเมืองน่านซ้อมแผนเผชิญเหตุ "ระเบิดห้างบิ๊กซี" เพื่อเตรียมความพ... <view>
25 พฤษภาคม 60
13:28:23 สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ประกาศรับสมัครและขอเชิญเสนอชื่อผู้แทนองค์กรชุมชน เพื่อเข้... <view>
24 พฤษภาคม 60
15:44:43 จังหวัดเชียงใหม่ ผุดหมู่บ้านต้นแบบรณรงค์ไม่ขายเสียง ... <view>
13:09:16 กกต.เชียงใหม่ จัดกิจกรรมหมู่บ้านต้นแบบรณรงค์ไม่ขายเสียง... <view>
11:25:59 กกต.เชียงใหม่ สร้างเครือข่ายต้านขายเสียง ... <view>
10:46:18 จังหวัดเชียงใหม่ จับมือ กกต.เชียงใหม่ ผุดหมู่บ้านต้นแบบรณรงค์ไม่ขายเสียง... <view>
23 พฤษภาคม 60
12:57:56 สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดลำปาง เชิญครูหรือบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมการฝึกอบ... <view>
22 พฤษภาคม 60
17:00:56 จังหวัดพะเยา เปิดเวทีร่วมกับเครือข่ายสื่อมวลชนท้องถิ่น เรียนรู้ข้อมูลและสถานการณ... <view>
16:27:46 ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคจังหวัดพะเยา เปิดเวทีร่วมกับเครือข่ายสื่อมวลชนท้องถิ่... <view>
12:25:52 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จับมือร่วมกับบริษัทเอกชน เตรียมจัดตั้ง ศูนย์ออกแบบเมืองอัจฉ... <view>
19 พฤษภาคม 60
16:28:15 มช.จัดตั้งศูนย์ออกแบบเมืองอัจฉริยะ... <view>
15:17:54 อบต.แม่ฮี้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน คัดค้านโครงการ เมืองสปาและหมู่บ้านน้ำพุร้อ... <view>
18 พฤษภาคม 60
13:11:50 สมาคม อบต. แห่งประเทศไทย ร่วมกับ ชมรม อบต. จังหวัดลำปาง ผลักดันทิศทางการบริหารงา... <view>
15 พฤษภาคม 60
20:39:54 สปข.3 วิจัยและวางแผนการพัฒนาสื่อวิทยุ-โทรทัศน์ ประจำปีงบประมาณ 2560 เน้นผลิตข่าว... <view>
17:38:53 เชียงใหม่ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนแม่บทการอนุรักษ์ช้างแห่งชาติ พ.ศ.2... <view>
13 พฤษภาคม 60
17:41:14 สิทธิและหน้าที่ต้านโกงตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย... <view>
9 พฤษภาคม 60
14:24:53 กระทรวงเกษตรฯ มอบ "เครื่องหมายคาร์บอนฟุตพริ้นท์" ให้เกษตรกรในโครงการเม... <view>
30 เมษายน 60
15:17:10 สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดแพร่ ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนป้องกันก... <view>
26 เมษายน 60
13:10:27 กรรมาธิการปฏิรูปท้องถิ่นลงพื้นที่สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับร่างกฎหมายปฏิรูปท้องถิ่... <view>
25 เมษายน 60
12:43:58 จังหวัดลำปาง รับสมัครกรรมการผู้แทนวิสาหกิจชุมชน... <view>
23 เมษายน 60
14:47:04 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เตรียมเป็นเจ้าภาพจัดประชุมนานาชาติไทยศึกษา ครั้งที่ 13 ... <view>
22 เมษายน 60
11:17:55 จังหวัดเชียงใหม่ขับเคลื่อนระบบและกลไกจังหวัดเพื่อเด็กปฐมวัย... <view>
21 เมษายน 60
15:39:23 มทบ.33 และ กกต.เชียงใหม่ ลงนามความร่วมมือร่วมกัน สร้างพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย... <view>
11:54:23 กกต.เชียงใหม่ ร่วมกับ มทบ.33 ลงนาม MOU สร้างพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย... <view>
11:36:07 กกต.เชียงใหม่ MOU มทบ.33 สร้างพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย ... <view>
19 เมษายน 60
13:37:21 สำนักงาน กกต.จังหวัดลำปาง ชวนผู้ที่สนใจส่งผลงานประกวดคลิปวีดีโอ "การมีส่วนร... <view>
13:16:26 เชียงใหม่เร่งติดตามการดำเนินงานโครงการตามแนวทางการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้... <view>
12:11:10 เร่งติดตามความคืบหน้าโครงการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ... <view>
18 เมษายน 60
09:58:19 กกต. จัดการประกวดคลิปวีดีโอ หัวข้อ "การมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างสร้างสรรค์... <view>
12 เมษายน 60
11:02:06 เชียงใหม่ จัดงานยอสวยไหว้สา พระญามังราย ... <view>
11 เมษายน 60
13:41:43 โครงการค่ายอบรมศาสนาและจริยธรรมเยาวชนมุสลิมภาคฤดูร้อนครั้งที่ 14... <view>
10 เมษายน 60
16:59:07 อำเภอแม่อาย จัดเลือกตั้ง ผู้ใหญ่บ้าน บ้านห้วยส้าน หมู่10 แทนตำแหน่งที่ว่าง ... <view>
15:10:55 งานประเพณี"ปอยต้นที"ที่ศูนย์พักพิงผู้หนีภัยจากการสู้รบบ้านใหม่ในสอย จ.... <view>
11:44:51 สมาคมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จังหวัดลำพูน ยื่นหนังสือต่อผู้ว่าฯ ลำพูน คัดค้านการแก้ไข ... <view>
11:41:58 กำนัน-ผู้ใหญ่บ้านแม่ฮ่องสอน กว่า ๓๐๐ คนยื่นหนังสือค้านสภาปฏิรูป... <view>
8 เมษายน 60
14:39:22 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประชาสัมพันธ์เชิงรุกผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์การม... <view>
5 เมษายน 60
16:48:56 จังหวัดแพร่จัดงานวันผู้สูงอายุและวันแห่งครอบครัวจังหวัดแพร่ ประจำปี 2560... <view>
15:15:46 จังหวัดเชียงใหม่ จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นสร้างความสามัคคีปรองดองเพิ่มเติม ให้ทุก... <view>
11:57:03 เวทีรับฟังความคิดเห็นการสร้างความสามัคคีปรองดอง (เพิ่มเติม)... <view>
3 เมษายน 60
20:25:28 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ กรมประชาสัมพันธ์ จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติกา... <view>
29 มีนาคม 60
16:38:09 วิทยาลัยบริหารศาสตร์ ม.แม่โจ้ เชิญคนรุ่นใหม่มาร่วมสร้างประวัติศาสตร์ของอนาคต... <view>
28 มีนาคม 60
19:26:41 คณะกรรมการพัฒนาสตรีภาคเหนือ จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาสตรีภาคเหนือ ที่จังหวัดเชียง... <view>
11:44:46 สภาผู้บริโภคจังหวัดพะเยา เปิดเวทีให้ประชาชน องค์กรผู้บริโภค ได้มีส่วนร่วมในการสะ... <view>
26 มีนาคม 60
11:34:36 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กำชับอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ดำเนินคดีโกตี๋ ตามข้อ... <view>
24 มีนาคม 60
20:17:25 สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จัดเสวนา "พลังพลเมืองดี ขับเคลื่อนวิถีประชาธิปไตย&q... <view>
14:42:14 สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (EGA) ขับเคลื่อนนโยบายประเทศไทย 4.0 ผลักดันให้จังหว... <view>
09:00:20 ไทย-อินโดนีเซีย เห็นพ้องเพิ่มพูนความร่วมมือด้านการค้าการลงทุน และย้ำเจตนารมณ์ร่... <view>
07:29:42 สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จัดเวทีเสวนาระดับภาค "พลังพลเมืองดี ขับเคลื่อนวิถีป... <view>
23 มีนาคม 60
09:27:53 สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เตรียมจัดเวทีเสวนาส่งเสริมการเลือกตั้ง และการปฏิรูปประเท... <view>
09:17:27 โฆษกกระทรวงกลาโหม เผยผลการพูดคุยปรองดอง 11 กลุ่มภาคประชาสังคม... <view>
09:06:32 วุฒิสภาสหรัฐอเมริการับรองข้อมติเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุล... <view>
21 มีนาคม 60
17:27:14 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่เรียกประชุมสภาฯ สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.... <view>
14:19:37 เปิดสำนักงานคลังเขตต้นแบบ ... <view>
12:36:54 จังหวัดเชียงใหม่เปิด "สำนักงานคลังเขตต้นแบบ" ... <view>
20 มีนาคม 60
13:07:09 จังหวัดลำพูน จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดองจังหวัดลำพูน คร... <view>
11:05:20 ปปช.เชียงราย เตรียมจัดอบรมให้ความรู้การยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินให้... <view>
17 มีนาคม 60
23:56:14 กอ.รมน.จว.ลำพูน จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดองในพื้นที่ ... <view>
13:47:17 จังหวัดเชียงใหม่ จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นสร้างความสามัคคีปรองดอง ครั้งสุดท้าย ... <view>
11:47:39 เวทีรับฟังความคิดเห็นสร้างความปรองดองของเชียงใหม่ครั้งสุดท้าย... <view>
16 มีนาคม 60
17:27:59 เชิญร่วมรับฟัง เสวนาพลังพลเมืองดีขับเคลื่อนวิถีประชาธิปไตย... <view>
16:33:02 สถาบันพระปกเกล้า เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรวุฒิบัตรความรู้ทางการเม... <view>
15:50:32 สถาบันพระปกเกล้า เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาหลักสูตรวุฒิบัตรความรู้ทางการเมืองก... <view>
10:57:54 ผวจ.เชียงใหม่ ชื่นชมตัวแทนองค์กรสื่อ และสื่อมวลชนอาวุโส ในเชียงใหม่ ร่วมเวทีระดม... <view>
15 มีนาคม 60
18:33:50 จังหวัดเชียงใหม่ จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นสร้างความสามัคคีปรองดอง ครั้งที่ 5 สื่... <view>
14:10:44 สื่อมวลชนเชียงใหม่ร่วมแสดงความเห็นเวทีสร้างความปรองดอง ... <view>
13:35:49 เวทีรับฟังความคิดเห็นการสร้างความสามัคคีปรองดอง ครั้งที่ 5... <view>
10:43:35 จังหวัดแพร่เร่งสร้างเครือข่ายอาสาสมัครเฝ้าระวังการทุจริต เสริมสร้างจิตสำนึกต่อต้... <view>
14 มีนาคม 60
15:06:23 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดน่านจัดเวทีรับฟังความคิดในการสร้างความปรอ... <view>
15:02:46 จังหวัดเชียงใหม่ ขับเคลื่อนโครงการตามแนวทางการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเ... <view>
13 มีนาคม 60
17:11:26 สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จัดเวทีเสวนา (ระดับภาค) ส่งเสริมการเลือกตั้ง และการปฏิรู... <view>
14:32:11 จังหวัดลำพูน จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดองจังหวัดลำพูน คร... <view>
14:11:13 มล.ปนัดดา ดิศกุล บรรยายเรื่อง "คุณธรรมและจริยธรรม"สำหรับผู้บริหาร... <view>
13:34:57 จังหวัดแพร่จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นยุทธศาสตร์ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง... <view>
12 มีนาคม 60
13:36:00 กกต.เชียงใหม่ เร่งดำเนินการคัดเลือกหมู่บ้านต้นแบบรณรงค์ไม่ขายเสียง... <view>
11:55:54 รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ "ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พบประชาชน"... <view>
10 มีนาคม 60
18:04:05 กอ.รมน.เชียงรายขับเคลื่อนการรับฟังความคิดเห็นสร้างความสามัคคีปรองดองในระดับพื้นท... <view>
15:55:50 จังหวัดเชียงใหม่ จัดเวทีแสดงความคิดเห็นสร้างความสามัคคีปรองดอง ครั้งที่ 4 ... <view>
14:25:58 กลุ่มผู้นำชุมชนและประชาชนทั่วไป ร่วมเวทีสร้างความสามัคคีปรองดอง ครั้งที่ 4... <view>
9 มีนาคม 60
16:57:38 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จัดประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2560... <view>
15:15:26 กกต.แพร่ เชิญชวนบริจาคภาษีเงินได้ให้กับพรรคการเมือง... <view>
8 มีนาคม 60
17:29:31 จังหวัดเชียงใหม่ จัดเวทีแสดงความคิดเห็นสร้างความสามัคคีปรองดอง ครั้งที่ 3... <view>
16:36:41 กกต.เชียงใหม่ ประชุมจัดตั้งคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย... <view>
13:58:50 เชียงใหม่เปิดเวทีแสดงความคิดเห็นสร้างความสามัคคีปรองดอง ครั้งที่ 3... <view>
13:55:02 จังหวัดแพร่จัดงานวันสตรีสากล ประจำปี 2560 ภายใต้แนวคิด "รวมพลังสตรี ตามรอยว... <view>
7 มีนาคม 60
14:33:18 จังหวัดลำปาง ประชุมรับฟังความคิดเห็น เพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง ประจำปี 2560... <view>
6 มีนาคม 60
15:59:50 กอ.รมน.เชียงราย ขับเคลื่อนการรับฟังความคิดเห็นสร้างความสามัคคีปรองดองในระดับพื้น... <view>
14:36:12 จังหวัดลำพูนจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง ... <view>
11:33:36 จังหวัดพะเยา เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นสร้างความสามัคคีปรองดอง ตามนโยบายรัฐบาลและ... <view>
11:26:23 กอ.รนม.พะเยา เปิดเวทีปรองดองทุกภาคส่วน... ... <view>
10:00:12 จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นสร้างความสามัคคีปรองดอง ... <view>
4 มีนาคม 60
17:08:27 จังหวัดน่าน เปิดเวทีปรองดองสมานฉันท์ ตามนโยบายรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่ง... <view>
3 มีนาคม 60
19:16:28 จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 2 สร้างความสามัคคีปรองดอง เพื... <view>
16:42:52 เชียงใหม่ เดินหน้าส่งเสริมและขับเคลื่อนอุตสาหกรรม MICE CITY... <view>
13:52:14 เชียงใหม่เปิดเวทีปรองดอง ครั้งที่ 2 ... <view>
12:54:35 จังหวัดแม่ฮ่องสอนแถลงข่าวการจัดเวทีแสดงความคิดเห็น ตามแผนการดำเนินงานเพื่อสร้างค... <view>
2 มีนาคม 60
17:31:27 จังหวัดน่าน เปิดเวทีปรองดอง สมานฉันท์ ตามนโยบายรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งช... <view>
1 มีนาคม 60
16:11:48 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เปิดเวทีปรองดองสมานฉันท์ ตามนโย... <view>
16:06:12 จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นครั้งแรก สร้างความสามัคคีปรองดอง... <view>
13:56:20 จังหวัดลำพูน เชิญชวนประชาชนเข้าร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ เพื่อเสริมสร... <view>
13:31:28 เชียงใหม่ เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นสร้างความสามัคคีปรองดองเป็นวันแรก... <view>
13:18:16 เชียงใหม่เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นเพื่อสร้างความปรองดอง ... <view>
28 กุมภาพันธ์ 60
15:49:37 กอ.รมน.แพร่ เตรียมจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศสร้างความส... <view>
15:09:05 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เชิญชวนผู้สนใจส่งผลงาน ประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว... <view>
14:49:04 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดลำพูน ( กอ.รมน. จว.ลำพูน ) มุ่งสร้างความสา... <view>
12:01:25 จังหวัดน่าน แถลงข่าวปรองดอง สมานฉันท์ ตามนโยบายรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ... <view>
27 กุมภาพันธ์ 60
17:39:54 กอ.รมน.เชียงใหม่ เตรียมขับเคลื่อนเวทีรับฟังความคิดเห็น... <view>
17:13:08 เชียงใหม่เป็นจังหวัดแรกเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นสร้างความสามัคคีปรองดอง... <view>
14:50:36 ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่เตรียมจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นยุทธศาสตร์ และการสร้างความส... <view>
14:02:29 จังหวัดเชียงราย แถลงข่าวการจัดเวทีแสดงความคิดเห็น เพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง... <view>
13:29:21 กอ.รมน. เชียงราย นำร่องเวทีปรองดองตามนโยบายรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ... <view>
25 กุมภาพันธ์ 60
17:25:21 สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พบตัวแทนกลุ่มสตรีจังหวัดแม่ฮ่องสอน ... <view>
21 กุมภาพันธ์ 60
17:31:31 จังหวัดลำพูน มุ่งส่งเสริมให้ความรู้ประชาธิปไตยแก่ยุวชนในสถานศึกษา เปิดโครงการยุว... <view>
11:01:34 กกต.ขอเชิญบริจาคเงินภาษีให้พรรคการเมืองผ่านแบบ ภงด.90 และ 91 เสียภาษีช่วยพัฒนาชา... <view>
17 กุมภาพันธ์ 60
13:57:35 กอรมน.เชียงใหม่ จัดโครงการสร้างความเข้มแข็งสู่การปฏิรูปสังคม.... ... <view>
14 กุมภาพันธ์ 60
11:47:28 สำนักงาน กกต. ประจำจังหวัดลำพูน ชวนร่วมบริจาคภาษีเงินได้ให้พรรคการเมือง 100 บาท... <view>
11 กุมภาพันธ์ 60
13:03:44 กกต.น่าน จัดสาธิตการเข้าคูหาเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเทศบาลดรุณน้อยจิตอาสา... <view>
8 กุมภาพันธ์ 60
11:09:38 กองกำลังกู้ชาติกลุ่ม RCSS/SSA จัดงาน"วันชาติไตย" ณ บนดอยไตยแลง อย่า... <view>
11:09:15 กองกำลังกู้ชาติกลุ่ม RCSS/SSA จัดงาน"วันชาติไตย" ณ บนดอยไตยแลง อย่า... <view>
7 กุมภาพันธ์ 60
15:30:38 จังหวัดเชียงรายร่วมกับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมจัดสัมมนาระดับสูงเอเชียตะวันออ... <view>
6 กุมภาพันธ์ 60
11:29:54 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำจังหวัดลำพูน เชิญชวนร่วมกิจกรรมรณรงค์หมู่บ้า... <view>
10:36:45 คณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพจังหวัดเชียงรายจัดประชุมสมัชชาเพื่อขับเคลื่อนสังคมสุขภา... <view>
4 กุมภาพันธ์ 60
14:16:00 จังหวัดน่าน จัดงานวันทหารผ่านศึก รำลึกวีรกรรมและเทิดเกียรติแก่บรรดาทหารผ่านศึก... <view>
3 กุมภาพันธ์ 60
14:43:10 กกต.เชียงใหม่จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับข้อกฎหมายและการเขียนข่าวประชาสัมพันธ์กับบ... <view>
1 กุมภาพันธ์ 60
13:26:35 ผู้ว่าฯ ลำปาง เน้นย้ำองค์กรสตรี รวมพลังสร้างรายได้ แก้ไขปัญหาสตรีให้สอดคล้อง ตอบ... <view>
12:02:57 กงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา ณ จังหวัดเชียงใหม่เข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่อ... <view>
31 มกราคม 60
17:03:40 ชาวชุมชนบ้านมหาโพธิ์ เขตเทศบาลเมืองน่าน รวมตัวจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ด้านการจัดการส... <view>
16:40:32 ลำปาง จัดประชุมสมัชชาสตรี ส่งเสริมความเสมอภาค ระหว่างชาย-หญิง ให้เกิดความเท่าเที... <view>
14:58:28 สมัชชาสตรีจังหวัดลำปาง กำหนดยุทธศาสตร์ส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย สร้างโอกาสให้สต... <view>
27 มกราคม 60
14:24:41 จังหวัดน่าน ประชุมคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมจังหวัดน่าน กำหนดปฏิทินขับเคลื่อนกิจกรรมต... <view>
26 มกราคม 60
13:17:30 ผู้ว่าการ ธปท.คาด แนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี 60 เติบโตร้อยละ 3.2... <view>
25 มกราคม 60
15:49:51 ส่วนติดตามความมั่นคงในราชอาญาจักร ตรวจติดตามการดำเนินงานด้านความมั่นคง ของ กอ.รม... <view>
14:35:56 จังหวัดน่าน ร่วมกับ สปป.ลาว ทำแนวกันไฟสองแผ่นดิน ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเ... <view>
18 มกราคม 60
16:47:47 จังหวัดเชียงใหม่ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป... <view>
17 มกราคม 60
11:17:15 ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยานำข้าราชการ ทหาร ตำรวจ และประชาชน ประกอบพิธีวันพ่อขุนราม... <view>
12 มกราคม 60
18:11:57 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป... <view>
11 มกราคม 60
16:40:49 วัดสูงเม่น จังหวัดแพร่จัดงานประเพณีตากธัมม์ ตานข้าวใหม่ หิงไฟพระเจ้า ประจำปี 256... <view>
12:00:52 ททท.สำนักงานแพร่ ขอเชิญร่วมงาน "ประเพณีตากธัมม์ ตานข้าวใหม่ หิงไฟพระเจ้า&qu... <view>
11:12:30 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เปิดรับสมัครยุวชนประชาธิปไตย ประจำปี 2560... <view>
10 มกราคม 60
13:16:30 หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ฯ ประกาศรับสมัครทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือน... <view>
9 มกราคม 60
15:19:19 จังหวัดแพร่เตรียมจัดงานประเพณีตากธัมม์ ตานข้าวใหม่ หิงไฟพระเจ้า ประจำปี 2560... <view>
29 ธันวาคม 59
10:15:49 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เชิญชวนเยาวชน เข้าร่วม กิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย... <view>
28 ธันวาคม 59
15:35:44 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ขอเชิญเยาวชน นักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจ สมั... <view>
27 ธันวาคม 59
13:37:14 จ.แม่ฮ่องสอนจัดโครงการหน่วยบริการเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ป... <view>
25 ธันวาคม 59
13:52:44 จังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมพิจารณาและกลั่นกรองโครงการตามแนวทางการสร้างความเข้มแข็... <view>
22 ธันวาคม 59
11:56:17 จังหวัดแม่ฮ่องสอนจัดโครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริต... <view>
19 ธันวาคม 59
09:30:12 สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศแถลงผลงาน 1 ปี 108 เรื่องการปฏิรูป... <view>
17 ธันวาคม 59
16:17:45 แถลงผลการประชุม อปมท.ครั้งที่ 12/2559 พร้อมเลือกตั้งประธานคนใหม่... <view>
13 ธันวาคม 59
17:20:24 สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศแถลงผลงาน 1 ปี สปท. 108 เรื่องการปฏิรูป... <view>
9 ธันวาคม 59
17:24:39 เปิดนิทรรศการ "ดาราภิรมย์"... <view>
7 ธันวาคม 59
15:46:27 โครงการเชียงใหม่สู่สังคมแห่งการเรียนรู้ Chiang Mai Learning Society... <view>
6 ธันวาคม 59
14:11:05 เชียงใหม่เตรียมจัดงานวันพระราชชายาเจ้าดารารัศมี ... <view>
30 พฤศจิกายน 59
10:44:43 พสกนิกรบนดอยสูง จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ "เพราะ...เรารักพ่อ"... <view>
29 พฤศจิกายน 59
18:20:36 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม สืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอด... <view>
18 พฤศจิกายน 59
13:14:04 ประธานกองทุนหมู่บ้านป่าสัก อ.บ้านธิ จ.ลำพูน เรียกร้องให้เร่งรัดตรวจสอบการบริหาร... <view>
17 พฤศจิกายน 59
18:00:23 จังหวัดเชียงใหม่ บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กำจัดเศษกระทง ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิ... <view>
15 พฤศจิกายน 59
11:51:14 คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายรัฐธรรมนูญ ที่จังห... <view>
11 พฤศจิกายน 59
12:12:55 บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (ลำปาง) เป็นเจ้าภาพจัดพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม ถวา... <view>
10 พฤศจิกายน 59
10:09:13 คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ... <view>
9 พฤศจิกายน 59
14:37:50 สถานกงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา ประจำจังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมวิชาการ จับตาการเลือกต... <view>
12:59:41 องค์กรอิสระในจังหวัดเชียงใหม่เป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพร... <view>