รวมข่าวเกี่ยวกับการเมือง การเลือกตั้ง ส.ส.ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 1 / 1 (จาก 391 ข่าว)

27 มีนาคม 58
13:04:25 กกต.ลำปาง ติวเข้มและขยายพื้นที่ให้สตรีเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองมากขึ้น 30 มีนา... <view>
23 มีนาคม 58
14:54:59 งานวันสตรีสากล จ.แม่ฮ่องสอน... <view>
21 มีนาคม 58
12:00:53 ว่าที่ประธานหอการค้าจังหวัดแม่ฮ่องสอนคนใหม่ ระบุเตรียมจัดหาสถานที่ ที่ทำการหอการ... <view>
20 มีนาคม 58
13:18:26 คณะอนุกรรมาธิการวิสามัญการมีส่วนร่วม และรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ประจำ จ.แม่ฮ... <view>
17 มีนาคม 58
17:42:47 ป.ป.ช.ลำพูน เดินหน้าสนับสนุนและสร้างการมีส่วนร่วมการป้องกันการทุจริตภาคประชาชน ใ... <view>
11:04:57 สวท.ลำพูน ร่วมแสดงเจตนารมณ์เป็นหน่วยงานโปร่งใส ในการประชุมสัมมนา ลำพูนโปร่งใส ร่... <view>
16 มีนาคม 58
18:43:10 จับกุมผู้ต้องหามียาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาบ้า) ไว้ในความครอบครองเพื่อจำหน่ายโดย... <view>
14:22:23 จังหวัดแพร่ เสริมสร้างองค์ความรู้ในการป้องกันการทุจริตแก่บุคลากร... <view>
14 มีนาคม 58
17:42:35 คณะอนุกรรมาธิการวิสามัญการมีส่วนร่วม และรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ประจำจ.แม่ฮ่... <view>
16:36:18 คณะอนุกรรมาธิการวิสามัญการมีส่วนร่วม และรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ประจำจ.แม่ฮ่... <view>
13 มีนาคม 58
15:59:20 กกต.จังหวัดเชียงราย จัดเวทีการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนระดับจังหว... <view>
12 มีนาคม 58
12:50:13 อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่จัดโครงการ "รณรงค์ไถกลบตอซัง โครงการเมืองเกษตรสีเข... <view>
11 มีนาคม 58
21:07:45 ป.ป.ช.ลำพูน ร่วมกับ สภาพัฒนาการเมือง จัดเวที การมีส่วนร่วม ของภาคประชาชน เพื่อนำ... <view>
12:49:58 ผู้การทหารน่าน เรียกสอบนายหน้าอ้างเปิดบัญชี ธกส.-สำเนาบัตรประชาชน ลวงได้เงินชดเช... <view>
10 มีนาคม 58
09:28:59 จังหวัดตากเสวนาการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน ... <view>
9 มีนาคม 58
11:58:01 กกต. ส่งเสริม ให้ชาวจังหวัดลำพูน เป็นต้นแบบ ในการมีส่วนร่วม การพัฒนา ระบอบประชาธ... <view>
11:43:16 สปช.ลำปาง สรุปผลการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนระดับจังหวัดครั้งแรก ส่วนให... <view>
8 มีนาคม 58
13:17:39 กกต. เตรียมขยายเครือข่ายวิทยากรครอบคลุมทุกตำบลทั่วประเทศ... <view>
12:33:55 จ.ลำพูน จัดตั้งศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและการเลือกตั้งตำบล ครบทั้ง 8 อำเภอ ... <view>
11:41:56 ครม.รับทราบร่างยุทธศาสตร์ต่อประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน พ.ศ. 2558 – 2564... <view>
6 มีนาคม 58
18:45:30 รายงานพิเศษ สภาปฏิรูปแห่งชาติ เปิดเวทีที่จังหวัดเชียงใหม่ ... <view>
15:54:27 อนุกรรมาธิการการมีส่วนร่วมเตรียมความพร้อมจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นการปฏิรูปประเทศ... <view>
5 มีนาคม 58
16:44:07 อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน เปิดเวทีปฏิรูปประเทศไทย ตามโครงการคนไทยหัวใจเดียวกัน เวที D... <view>
28 กุมภาพันธ์ 58
13:06:04 โครงการครอบครัว อปท.โปร่งใส ห่างไกลคอร์รัปชัน... <view>
27 กุมภาพันธ์ 58
14:04:00 หอการค้าจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2557 และเลือกตั้งคณะกรรมบริ... <view>
07:48:53 จังหวัดเชียงราย จัดเวทีการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนระดับจังหวัดเช... <view>
26 กุมภาพันธ์ 58
16:41:03 จังหวัดน่าน เปิดงานประเพณีหกเป็งนมัสการพระมหาธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้ง ประจำปี 2558... <view>
16:16:06 สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ จังหวัดลำพูน เปิดเวทีระดับจังหวัดเพื่อรับฟังความคิดเห็นป... <view>
14:49:12 สปช.ลำพูน เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นประเด็นปฏิรูปประเทศของประชาชน หวังเกิดการปกคร... <view>
25 กุมภาพันธ์ 58
11:57:02 น่าน สภาปฎิรูปแห่งชาติ จัดเวทีการรับมีส่วนร่วมและรับฟ้งความคิดเห็นของประชาชน ในจ... <view>
11:48:22 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงราย จัดเวทีแสดงความคิดเห็นกับการปฏิรู... <view>
11:45:21 กกต.จังหวัดเชียงราย ขอเชิญประชาชนร่วมบริจาคเงินภาษีให้พรรคการเมืองผ่านแบบ ภงด.90... <view>
21 กุมภาพันธ์ 58
16:41:23 เวที เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ระดับอำเภอ ที่อำเภอขุนยวม... <view>
13:30:51 คึกคักเวทีรับฟังความคิดเห็นปฎิรูปประเทศไทย ระดับจังหวัดลำปาง... <view>
20 กุมภาพันธ์ 58
16:25:47 สปช.พะเยา จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นประชาชน รวบรวมข้อเสนอแนะเพื่อการปฏิรูประเทศไทย... <view>
13:42:23 หน่วยทหารพรานจัดกิจกรรมหมู่บ้านเข้มแข็งคู่ขนานตามแนวชายแดนไทย ลาว ที่อำเภอเชียงแ... <view>
19 กุมภาพันธ์ 58
16:45:34 คณะอนุกรรมาธิการวิสามัญการมีส่วนร่วม และรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ประจำจังหวัด... <view>
13:30:18 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดน่าน จัดเวทีเสวนา "คนน่านร่วมใจแก้ไข... <view>
18 กุมภาพันธ์ 58
12:27:46 บรรยากาศการไหว้เจ้าเทศกาลตรุษจีนที่จังหวัดเชียงบใหม่คึกคัก... <view>
14 กุมภาพันธ์ 58
16:56:30 การแถลงข่าวสภาพัฒนาการเมืองกับข้อเสนอแนะการแก้ไขปัญหาของภาคเหนือ... <view>
13 กุมภาพันธ์ 58
13:43:10 สภาพัฒนาการเมือง ประชุมสภาสัญจรที่จังหวัดเชียงใหม่ และลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่แ... <view>
12 กุมภาพันธ์ 58
18:25:43 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาแม่ฮ่องสอน จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี สม... <view>
16:47:50 รายงานพิเศษ กลุ่มเพศที่สามร่วมแสดงความคิดเห็นอย่างหลากหลาย ในเวที สภาปฏิรูปแห่งช... <view>
15:26:51 เวทีรับฟังความคิดเห็นและคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่... <view>
14:17:37 ทต.บ้านแป้น เชิญชมการแข่งขันกีฬาประชาชนเทศบาลสัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติด วันที่ 15 ก... <view>
11 กุมภาพันธ์ 58
19:08:48 จังหวัดเชียงราย เพิ่มศักยภาพกลไกลด้านการพัฒนาของประเทศให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่... <view>
16:47:30 คณะสภาพัฒนาการเมือง ศึกษาดูงาน "วิถีวัฒนธรรมกับการท่องเที่ยว"ที่ร้านเฮ... <view>
10 กุมภาพันธ์ 58
09:44:30 จังหวัดลำพูนกำหนดแผนการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนจังหวัดลำพูนโดยปรับการจ... <view>
9 กุมภาพันธ์ 58
15:34:13 สวท.แม่ฮ่องสอน เตรียมจัดรายการรัฐสภาของเราสัญจร ที่ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่... <view>
6 กุมภาพันธ์ 58
21:21:41 คณะอนุกรรมาธิการวิสามัญการมีส่วนร่วม และรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ประจำจ.แม่ฮ่... <view>
5 กุมภาพันธ์ 58
15:25:51 จังหวัดลำพูน เตรียมจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการปฏิรูปประเทศ เผยลงพื้น... <view>
13:02:50 คณะผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 19 ศึกษาดูงานส่วนภูมิภาค ณ จังหวัด... <view>
4 กุมภาพันธ์ 58
15:49:42 ฉก.ร.7 ร่วมกับ ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ์ ตามแผนโรดแมป คสช.... <view>
09:10:37 จังหวัดน่าน จัดโครงการปลูกผังสำนึกรักสามัคคีและเสริมสร้างความปรองดอง ตามแนวทางก... <view>
3 กุมภาพันธ์ 58
18:27:11 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในหรือ กอรมน. จ.แม่ฮ่องสอน จัดเวทีรับฟังความคิดเห็... <view>
2 กุมภาพันธ์ 58
15:53:07 อบจ.แม่ฮ่องสอน ร่วมกับ อบจ.ลำปาง ลำพูน และแพร่ จัดเสวนาแลกเปลี่ยนการทำงานของ องค... <view>
1 กุมภาพันธ์ 58
16:44:13 อบจ.แม่ฮ่องสอนจัดสัมมนาวิชาการเรื่อง ทิศทางการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหว... <view>
15:58:41 กรมประชาสัมพันธ์สนองนโยบาย รัฐบาล พลเอกประยุทธ จันทร์โอชา ในการประชาสัมพันธ์ป... <view>
30 มกราคม 58
18:40:41 คณะอนุกรรมาธิการวิสามัญการมีส่วนร่วม และรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ประจำจังหวัด... <view>
29 มกราคม 58
15:44:09 เวทีรับฟังความคิดเห็นประชาชนต่อการปฏิรูปประเทศที่จังหวัดเชียงใหม่จัดไปแล้ว 90 เว... <view>
28 มกราคม 58
21:56:26 ทต.บ้านกลาง ร่วมลงนามความร่วมมือขับเคลื่อนคุณธรรม จริยธรรม สู่การเป็น องค์กรปกคร... <view>
27 มกราคม 58
18:24:29 จ.แม่ฮ่องสอน จัดสัมมนาการเตรียมความพร้อมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ... <view>
15:19:00 กกต.เชียงราย แจ้งผู้ที่มีความประสงค์ขอยกเลิกการลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเข... <view>
25 มกราคม 58
23:32:16 นายวรวิทย์ แสนไชย นักจัดรายการชื่อดังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวั... <view>
22:29:58 กกต. เร่ง ส่งเสริมความรู้ เยาวชน ประชาชน ในการปฏิบัติตน เป็นพลเมืองดี วิถีประช... <view>
22 มกราคม 58
15:17:44 สมาชิกสภาปฏิรูปจังหวัดแพร่ระบุ เยาวชนเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประชาธิปไตย... <view>
15:03:01 ปี 2558 BOI มุ่งเน้นสนับสนุนอุตสาหกรรมที่มีนวัตกรรม ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง หากลงทุ... <view>
11:47:42 จ.ลำพูน แถลงข่าว การดำเนิน งาน ของหน่วยงานภาคส่วนราชการ ในช่วงเดือน มกราคม 2558... <view>
21 มกราคม 58
23:44:39 จังหวัดลำพูนจัดแถลงข่าวสื่อมวลชนโดย รอง ผวจ.ลำพูนขอความร่วมมือทุกภาคส่วนให้ความร... <view>
15:51:59 เทศบาลนครเชียงใหม่ ขอเชิญร่วมเวทีการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อการปฏิรูป... <view>
15:25:28 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดแพร่กำหนดจัดโครงการเปิดเวทีเสวนา คนไทยหัว... <view>
14:45:08 สมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทย แถลงการณ์คัดค้านยุบการบริหารราชการส่วนภูมิภาค... <view>
11:25:02 น่านจัดสัมมนาและรับฟังความคิดเห็นของภาคเครือข่าย เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประช... <view>
20 มกราคม 58
14:43:01 กกต.ประวิช เผย กกต.กำลังเตรียมดินสำหรับปลูกต้นไม้ประชาธิปไตย ... <view>
19 มกราคม 58
16:51:53 กรมประชาสัมพันธ์ปรับเปลี่ยนวิสัยทัศน์ สนองความต้องการของประชาชนและรัฐบาลเรื่องปฏ... <view>
17 มกราคม 58
20:31:02 จังหวัดแพร่ ประกอบพิธีวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี 2558 ... <view>
10:21:41 ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยานำข้าราชการ ทหาร ตำรวจ และประชาชน ประกอบพิธีวันพ่อขุนราม... <view>
16 มกราคม 58
22:41:23 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่จัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจรโครงการส่งเสริมการต... <view>
15 มกราคม 58
13:15:16 สื่อมวลชน 8 จังหวัดภาคเหนือ ร่วมเสวนา "ร้อยรวมใจเพื่อใต้สันติสุข" ที่จ... <view>
11:18:40 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน จัดกิจกรรมเสวนาประเด็น "... <view>
14 มกราคม 58
16:28:59 กกต. ขยายเวลาขอยกเลิกการลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัดและนอกราชอาณาจักร... <view>
10 มกราคม 58
13:58:11 บรรยากาศการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ สวท.ลำพูน ประจำปี 2558 เต็มไปด้วยความคึกคักสนุก... <view>
9 มกราคม 58
18:09:28 คณะอนุกรรมาธิการวิสามัญการมีส่วนร่วม ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดประชุมเตรียมจัดเ... <view>
14:50:01 หลายหน่วยงานใน จ.พะเยาพร้อมจัดงานวันเด็กแห่งชาติพรุ่งนี้ 10 ม.ค.คืนความสุขให้กับ... <view>
8 มกราคม 58
19:39:52 มหาวิชชาลัยอุโมงค์สร้างพลเมืองพร้อมเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ ยกระดับกระบวนการแบ่ง... <view>
18:24:54 ทต.อุโมงค์ เปิดมหาวิชชาลัยอุโมงค์สร้างพลเมืองและนวัตกรรมการสร้างเมือง หวังเป็นสถ... <view>
16:38:08 คณะอนุกรรมาธิการวิสามัญการมีส่วนร่วม และรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ประจำจังหวัด... <view>
7 มกราคม 58
10:39:07 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำปาง แจ้งการปรับปรุงรายชื่อผู้ขอลงทะเ... <view>
6 มกราคม 58
16:14:59 คณะกรรมาธิการวิสามัญการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน สภาปฏิรูปแห่งชาต... <view>
15:52:13 กกต.น่าน แจ้งประชาชนยกเลิกการลงทะเบียนขอให้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัด และนอกราช... <view>
13:50:27 สวท.พะเยา ร่วมกับหน่วยงานราชการ ภาคเอกชน และองค์กรภาคีเครือข่าย เตรียมจัดงานวันเ... <view>
30 ธันวาคม 57
14:43:57 ผู้ช่วยผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดศูนย์เฝ้าระวังเหตุการณ์และอาชญากรรม(... <view>
27 ธันวาคม 57
07:47:26 ลำปางเตรียมเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อการปฏิรูปประเทศ และยกร่างรัฐธรร... <view>
26 ธันวาคม 57
14:26:18 สปช.ลำปาง ติวเข้มคณะอนุกรรมาธิการการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนฯ เร... <view>
24 ธันวาคม 57
16:05:02 รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีย้ำ การปฏิรูประบบราชการต้องอาศัยการบูรณาการร่วมกัน... <view>
23 ธันวาคม 57
15:28:05 สมาคมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านจังหวัดเชียงใหม่ ยื่นหนังสือปลัดประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และ... <view>
13:36:53 ราชภัฏเชียงรายเป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการการนำเสนอผลงานวิจัยและงานบริหารสัมพันธ์... <view>
11:35:43 กรมประชาสัมพันธ์จัดสัมมนาเดินหน้าราชการไทย..เพื่อการปฏิรูประบบราชการ... <view>
17 ธันวาคม 57
13:54:51 กรมโยธาเดินหน้าโครงการคลองสวยน้ำใสที่พะเยา - สภาประชาชนดอดยื่นโครงการกระเช้าลอยฟ... <view>
13:02:09 กรมโยธาธิการและผังเมือง จัดโครงการกำจัดผักตบชวาในแหล่งน้ำ ตามโครงการ "คลองส... <view>
15 ธันวาคม 57
19:37:19 สมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดลำพูน ยื่นหนังสือแสดงความคิดเห็น คัดค้าน การยกเลิก ก... <view>
12:08:30 กกต.ลำพูน เชิญชวนประชาชนมีส่วนร่วมเสนอความคิดเห็นการปฏิรูปประเทศและการยกร่างรัฐธ... <view>
12 ธันวาคม 57
16:40:44 เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน จัดโครงการเมืองสะอาด คนในชาติมีสุข พัฒนาลำน้ำแม่ฮ่องสอน ... <view>
14:12:55 จ.ลำพูน เร่งสร้างความรู้ความเข้าใจด้านความสามัคคีปรองดองของประชาชนในพื้นที่ หวัง... <view>
11:54:51 จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดโครงการเมืองสะอาด คนในชาติมีสุข พัฒนาลำน้ำแม่ฮ่องสอน เฉลิมพ... <view>
9 ธันวาคม 57
20:49:54 กกต.ลำพูน ระบุ สปช.มีความสำคัญต่อการปฏิรูปประเทศ เพื่อให้การปกครองระบอบประชาธิปไ... <view>
15:45:26 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 จัดกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ ผู้ประกอบการค้าชายแ... <view>
5 ธันวาคม 57
21:03:49 จ.ลำพูน มอบโล่ประกาศเกียรติคุณพ่อตัวอย่าง ประจำปี 2557 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด... <view>
17:35:04 จังหวัดลำพูนมอบโล่ประเกียรติคุณพ่อตัวอย่างจังหวัดลำพูน ประจำปี 2557... <view>
3 ธันวาคม 57
17:30:11 รายงานพิเศษ สภาปฏิรูปแห่งชาติจังหวัดเชียงใหม่ เดินหน้าการปฏิรูปประเทศ ... <view>
17:29:17 รายงานพิเศษ สภาปฏิรูปแห่งชาติจังหวัดเชียงใหม่ เดินหน้าการปฏิรูปประเทศ ... <view>
17:08:43 มูลนิธิคุณพุ่ม มอบทุนการศึกษา 105 ทุน ช่วยเหลือเด็กออทิสติกในพื้นที่จังหวัดน่าน... <view>
30 พฤศจิกายน 57
16:19:40 กิจกรรมโครงการบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์ สร้างสรรค์คนดีเพื่อแผ่นดิน ครั้งที่ 1... <view>
28 พฤศจิกายน 57
16:20:46 กกต.ลำพูนจัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการปฏิรูปประเทศของสมาชิกส... <view>
27 พฤศจิกายน 57
19:20:57 จ.ลำพูน พร้อมดำเนินการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพ โดยกลไกศูนย... <view>
12:23:32 หลายภาคส่วนในจังหวัดแพร่ เข้ายื่นข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการปฎิรูป ของสมาชิกสภาปฏิรู... <view>
26 พฤศจิกายน 57
17:27:00 การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแผนปฏิบัติการร่วมเมืองเกษตรสีเขียวจังหวัดเชียงใหม่... <view>
13:57:38 จังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน... <view>
12:39:46 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแผนปฏิบัติการร่วมเมืองเกษตรสีเขี... <view>
25 พฤศจิกายน 57
14:50:34 คาดการณ์รายได้สะพัดในเชียงใหม่ ช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวปีนี้ 8 หมื่นล้านบาท สูงที่... <view>
12:14:56 ศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับ ธนาคารออมสินเขตลำพูน เปิดโครงการ "ร่วมใจไกล่เก... <view>
12:14:51 ศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับ ธนาคารออมสินเขตลำพูน เปิดโครงการ "ร่วมใจไกล่เก... <view>
24 พฤศจิกายน 57
16:38:00 จังหวัดแม่ฮ่องสอนประชุมเตรียมความพร้อมยกระดับรายได้ครัวเรือนยากจนที่ตกเกณฑ์ จปฐ... <view>
23 พฤศจิกายน 57
18:50:37 การจัดทำแผนแม่บท road map จัดการขยะมูลฝอย ... <view>
22 พฤศจิกายน 57
15:05:33 เชียงราย////มท.1 ดันมหาดไทยร่วมเคลื่อนศก.ไร้ป่วนบนเวที... <view>
20 พฤศจิกายน 57
16:01:43 เชิญพี่น้องประชาชนจังหวัดลำปาง มีส่วนร่วมในการปฏิรูปประเทศได้โดยการเสนอปัญหาข้อเ... <view>
19 พฤศจิกายน 57
15:21:28 ขอเชิญชวนประชาชนส่งความคิดเห็นเรื่องการปฏิรูปประเทศ ได้ที่ สำนักงานคณะกรรมการการ... <view>
13:13:27 สำนักงาน กกต.แพร่ตั้งศูนย์ประสานงานสภาปฏิรูปแห่งชาติประจำจังหวัดแพร่... <view>
18 พฤศจิกายน 57
16:17:46 ภาคีที่เกี่ยวข้อง เตรียมจัดงานวันพระราชชายาเจ้าดารารัศมี ประจำปี 2557... <view>
13:01:16 สปช.ลำปาง เปิดศูนย์ประสานงานรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการปฏิรูปประเทศจากปร... <view>
17 พฤศจิกายน 57
14:28:06 กกต.ลำพูน จับมือ อบจ.ลำพูน จัดประชุมชี้แจงแนวทางการส่งเสริมความรู้ประชาธิปไตยอัน... <view>
16 พฤศจิกายน 57
20:29:58 จ.ลำปาง รวมพลังหน่วยงานทุกภาคส่วน จัดกิจกรรมแบบมีส่วนร่วม สร้างลำปางสุจริต ยุติค... <view>
11:52:48 กกต.พะเยา จัดประชุมชี้แจงแนวทางการส่งเสริมความรู้ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ท... <view>
15 พฤศจิกายน 57
15:53:14 เปิดเวทีระดมความคิด เพื่อจัดทำข้อเสนอในการแก้ไขปัญหา ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน สู่สภา... <view>
13 พฤศจิกายน 57
18:07:10 รายงานพิเศษ สภาประชาชนเพื่อการปฏิรูปภาคเหนือ ร่วมระดมความคิดเห็น ในการร่วมปฏิรูป... <view>
15:27:11 สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพะเยา เชิญชวนสถานประกอบกิจการเสนอชื่อผู... <view>
11 พฤศจิกายน 57
14:16:47 สำนักงาน ป.ป.ช. ลำปาง แถลงผลการดำเนินงานของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในรอบ 8 ปี ... <view>
14:01:43 สปช.พะเยา จับมือ กกต.พะเยา จัดเดินหน้าร่วมด้วยช่วยกัน สู่การปฏิรูปประเทศ... <view>
06:59:44 ป.ป.ช.ลำปางแถลงผลงานด้านปราบปราบทุจริต พบหน่วยงาน อปท.ยังเป็นแชมป์... <view>
10 พฤศจิกายน 57
14:46:30 ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นำคณะลงเก็บขยะจากกระทงนับ 300 ตัน กลางลำน้ำปิง... <view>
8 พฤศจิกายน 57
17:08:42 เมืองสะอาด คนในชาติมีสุข ระยะแรก จ.ลำพูน เน้นจัดกิจกรรมรักษาความสะอาด ให้แล้วเสร... <view>
6 พฤศจิกายน 57
13:34:41 จังหวัดลำพูนแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อร่วมขับเคลื่อนการรณรงค์สร้างจิตสำนึกประชาชนใน... <view>
10:56:38 จังหวัดลำปางเปิดตัวโครงการเมืองต้องห้ามพลาด ลำปางเมืองไม่หมุนตามกาลเวลา... <view>
5 พฤศจิกายน 57
10:13:48 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน คัดเลือกบุคคลเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการค... <view>
4 พฤศจิกายน 57
17:46:18 ชาวจังหวัดลำพูน ร่วม ทำความสะอาด ลำน้ำ และ ถนน ในเขตเทศบาลเมืองลำพูน ใน โครงการ ... <view>
16:44:33 รณรงค์เมืองสะอาด... <view>
13:39:43 ประชาชนชาวแพร่ยังแห่ใช้บริการศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่... <view>
3 พฤศจิกายน 57
15:29:01 ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เชิญชวนประชาชน ร่วมทำความสะอาดรอบคูเมืองลำพูน และกำจัดผ... <view>
2 พฤศจิกายน 57
20:34:07 อบจ.ลำพูน จัดงานเนื่องในวันองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำปี 2557 ... <view>
1 พฤศจิกายน 57
12:43:50 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ติดตามโครงการปิดทองหลังพระ... <view>
30 ตุลาคม 57
13:55:59 ว่าฯ น่าน ประชุมประจำเดือน สรุปนโยบายผลการดำเนินงานและขับเคลื่อนโครงการต่าง ๆ ใน... <view>
28 ตุลาคม 57
11:38:55 เทศบาลเมืองเขลางค์นคร รับสมัครรับเลือกตั้งประธานชุมชน จิตต์อารีวิลเลจ 1 หมู่ 6... <view>
11:03:59 ปกครองเชียงใหม่ จัดการฝึกอบรมแกนนำอาสาสมัครต้นแบบประชาธิปไตยเพื่อสร้างความปรองดอ... <view>
27 ตุลาคม 57
18:57:35 กรมการปกครองจัดอบรม เพื่อพัฒนาแกนนำอาสาสมัครต้นแบบประชาธิปไตย... <view>
25 ตุลาคม 57
14:11:24 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้แก่ ธนาคา... <view>
24 ตุลาคม 57
17:07:15 เสวนาบทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการปฏิรูประเทศ... <view>
13:19:36 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เปิดตัวโครงการเมืองต้องห้ามพลาด ลำปางเมืองไม่หมุนตามก... <view>
09:09:56 จังหวัดลำปางจัดงานล่องสะเปาจาวละกอน เปิดประตูสู่สากล 5 – 7 พฤศจิกายน 2557... <view>
22 ตุลาคม 57
18:07:52 เครือข่ายผู้เดือดร้อนจากน้ำมันแพงจังหวัดเชียงใหม่ ยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี ขอใ... <view>
21 ตุลาคม 57
16:24:12 ป.ป.ช. ลำพูน แถลงข่าวแก่สื่อมวลชนเกี่ยวกับผลการดำเนินงาน ในการป้องกันและปราบปราม... <view>
20 ตุลาคม 57
16:17:28 ดร.นิติภูมิ นวรัตน์ เสนอแนะให้ชาวจังหวัดลำพูน ศึกษา ข้อมูล วัฒนธรรม วิถีชีวิต ข... <view>
17 ตุลาคม 57
17:40:34 นางสาวชนิสา ชมศิลป์ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงให... <view>
15 ตุลาคม 57
13:49:08 จังหวัดเชียงใหม่ ลงนามความสัมพันธ์เชียงใหม่-เชียงตุง ... <view>
13:48:07 จังหวัดเชียงใหม่ ลงนามความสัมพันธ์เชียงใหม่-เชียงตุง ... <view>
14 ตุลาคม 57
17:22:43 สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ เตรียมจัดงาน เชียงใหม่ ไชน่าทาวน์ ไทยแ... <view>
16:00:12 จังหวัดเชียงใหม่ จัดงาน "เชียงใหม่ ไชน่าทาวน์ ไทยแลนด์ ครั้งที่ 1" ประ... <view>
11:12:53 เครือข่ายประชาสังคมภาคเหนือตอนบน เรียกร้องเปิดพื้นที่ให้สภาพลเมืองขับเคลื่อนสร้า... <view>
10:54:58 สมาชิก คปจ. 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ร่วมประชุมสัมมนา หาแนวทางขับเคลื่อนการจัดตั้ง... <view>
13 ตุลาคม 57
11:49:07 สภาพัฒนาการเมือง พัฒนาศักยภาพ คปจ. ภาคเหนือตอนบน เร่งขับเคลื่อนสภาพลเมือง สนับสน... <view>
8 ตุลาคม 57
15:52:28 ผบ.มทบ.32 ลำปางย้ำ เข้มงวดจัดระเบียบสังคม เอาจริงผู้บุกรุกทำลายป่า... <view>
12:02:16 เชียงใหม่ เตรียมเปิด "ถนนสายวัฒนธรรมบ้านถวาย"... <view>
11:50:32 นายเพิ่มศักดิ์ เชื้อชาติ ได้รับการแต่งตั้งเป็นสมาชิกสภาปฏิรูปประจำจังหวัดแพร่... <view>
7 ตุลาคม 57
11:34:38 ประธานผู้ตรวจการแผ่นดินและคณะ ลงพื้นที่จังหวัดน่าน เพื่อตรวจติดตามความคืบหน้าของ... <view>
6 ตุลาคม 57
11:01:03 ผู้ตรวจการแผ่นดินพบปะส่วนราชการที่จังหวัดแพร่เพื่อสร้างความเข้าใจในบทบาทหน้าที่... <view>
4 ตุลาคม 57
11:19:49 สโมสรไลอ้อน 14 สโมสรจากจังหวัดเชียงใหม่และแม่ฮ่องสอนร่วมจัดกิจกรรมเนื่องในวันไลอ... <view>
3 ตุลาคม 57
17:24:57 สวท.ลำพูน จัดพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสครบรอบ อายุการก่อตั้งสถานีครบ 30 ปี ... <view>
16:46:28 กำนัน และผู้ใหญ่บ้านในอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ประกาศเจตนารมณ์เพื่อให้สัตยาบันในการเ... <view>
16:06:35 สวท.ลำพูน ครบ 30 ปี พร้อมก้าวสู่ปีที่ 31 ผู้บริหารหน่วยงานกรมประชาสัมพันธ์และหัว... <view>
09:34:20 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่นำสื่อมวลชนศึกษาดูงานตามโครงการเสริมสร้างอั... <view>
30 กันยายน 57
18:15:24 ทต.อุโมงค์ เร่งเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร หวังเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและการบริการ... <view>
17:02:10 กกต.ลำพูน แจ้งผู้ประสงค์ยกเลิกการลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัดและนอกรา... <view>
29 กันยายน 57
16:51:45 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดเวทีสัมมนาโครงการประชาสัมพันธ์สร้างควา... <view>
15:05:06 คาดการณ์รายได้สะพัดกว่าสองหมื่นล้านบาทในเชียงใหม่ช่วง Hi Season นักท่องเที่ยวเพิ... <view>
28 กันยายน 57
13:26:06 ชาวเชียงใหม่ส่วนใหญ่ ไม่มั่นใจคุณภาพอาหารสดและคุณภาพอาหารปรุงสำเร็จที่ขายในจังหว... <view>
27 กันยายน 57
22:00:20 มูลนิธิอุทยานธรรมและหอศิลป์ลำพูนจัดงานวันสันติภาพโลก ประจำปี 2557... <view>
16:13:01 จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดโครงการเสริมสร้างความมั่นคงระดับหมู่บ้าน ประจำปี 2557... <view>
26 กันยายน 57
22:14:54 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ นำคณะชมสถานที่ท่องเที่ยวท่องเที่ยวทางวัฒนธ... <view>
24 กันยายน 57
14:45:41 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่นำสื่อมวลชน มัคคุเทศก์ ผู้แทนสภาวัฒนธรรมแล... <view>
11:04:28 จังหวัดพะเยา จัดโครงการฝึกอบรม "พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายสภาเ... <view>
23 กันยายน 57
15:39:56 อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ มอบนโยบาย และชี้แจงแผน โรดแมป คสช. แก่บุคลากรกรมประชาสัมพ... <view>
10:24:16 กรมประชาสัมพันธ์ ประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตาม ROAD MAP คสช.ที... <view>
22 กันยายน 57
15:55:10 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน สัมมนาโครงการประชาสัมพันธ์สร้างความปรองดองสมาน... <view>
14:36:05 กกต.พะเยา เตรียมเปิดศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและการเลือกตั้งตำบลบ้านต๋อม ในว... <view>
19 กันยายน 57
15:03:02 น่าน-จัดศูนย์เฝ้าระวังเหตุการณ์และอาชญากรรม(Call Center 191)ของตำรวจภูธรจังหวัดน... <view>
17 กันยายน 57
21:20:20 ทต.อุโมงค์ กำหนดจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2557 หวังกระตุ้นให้เยาวชนได้ตระห... <view>
14:43:24 จังหวัดน่าน สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การขัดกันแห่งผลประโยชน์และการเสริมสร้างธรรมาภิบ... <view>
14:03:16 สภาพัฒนาการเมือง จัดสัมมนาการขัดกันแห่งผลประโยชน์และการเสริมสร้างธรรมาภิบาล เพื่... <view>
07:06:14 คปจ.ลำปาง สร้างสำนึกความเป็นพลเมือง จัดกิจกรรมให้ความรู้วิถีชีวิตในระบอบประชาธิป... <view>
16 กันยายน 57
11:41:15 น่าน ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาตนเองและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน... <view>
15 กันยายน 57
22:33:56 กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ "อนุสัญญาระหว่างประเทศว่า... <view>
16:50:03 คณะกรรมการสรรหาสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประชุมคัดเลือกผู้ปร... <view>
11:22:11 สพม. จัดโครงการส่งเสริมธรรมภิบาล การขจัดทุจริต ผลประโยชน์ และ เสริมสร้างคุณธรร... <view>
14 กันยายน 57
17:57:08 คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายจัดเสวนาเรื่องการปกครองท้องถิ่นกับการปฏิรูปกฎหมายที่จังหวั... <view>
13:58:46 การเสวนาโต๊ะกลม เรื่อง การปกครองท้องถิ่นกับการปฏิรูปประเทศ... <view>
13:57:19 การเสวนาโต๊ะกลม เรื่อง การปกครองท้องถิ่นกับการปฏิรูปประเทศ... <view>
13 กันยายน 57
20:13:51 ประชาชนจำนวนมากร่วมชมการแสดงมหกรรมคอนเสิร์ตคืนความสุขให้คนในชาติ... <view>
12 กันยายน 57
15:48:24 ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมนิทรรศการโครงการเสริมสร้างสำนึกความเป้นพลเมืองสำหรับเยาวชนใน... <view>
11 กันยายน 57
17:10:55 สำนักนายกรัฐมนตรีไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงทำเนียบรัฐบาล ... <view>
16:08:22 รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีระบุ นายกรัฐมนตรีให้กรอบไว้ 3 ขั้นตอนในการปฏิบัติ ... <view>
15:14:41 รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงกรอบการดำเนินงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหว... <view>
13:39:04 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพะเยา จัดสัมมนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์เพื่อสนับสนุนกา... <view>
09:55:28 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเชียงราย พร้อมจัดงานวิชาการด้านจีนศึกษา 39 ปี แห่งการสถาปนา... <view>
9 กันยายน 57
15:25:30 ปปช.แพร่ จัดเวทีพบผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น... <view>
14:14:30 องค์กรภาคีเครือข่ายน่าน จัดทำข้อบัญญัติท้องถิ่น ว่าด้วยการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ... <view>
8 กันยายน 57
16:37:53 องค์กรภาคีเครือข่ายจังหวัดน่าน ลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) การจัดทำข้อบัญญัติท้... <view>
7 กันยายน 57
17:57:19 รายงานพิเศษ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ นำร่อง เมืองปลอดควันบุหรี่ ... <view>
6 กันยายน 57
22:27:39 นวันเยาวชนแห่งชาติประจำปี 2557 ... <view>
22:27:24 นวันเยาวชนแห่งชาติประจำปี 2557 ... <view>
5 กันยายน 57
14:15:54 ชมรมแม่ญิงน่านนุ่งซิ่น จัดการประชุมสามัญประจำปีและเลือกตั้งคณะกรรมการชมรมแม่ญิงน... <view>
4 กันยายน 57
18:14:00 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติ แห่งชาติ ... <view>
3 กันยายน 57
16:23:11 ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ออกตรวจพื้นที่และมอบนโยบายการปฏิบัติหน้าที่ราชการ อ... <view>
16:04:49 ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ออกตรวจพื้นที่และมอบนโยบายการปฏิบัติหน้าที่ราชการ อ... <view>
15:27:53 ผู้สมัคร เป็น สมาชิกสภาปฏิรูป ประจำจังหวัดลำพูน ร่วมพบปะ คณะกรรมการคัดเลือก ประจ... <view>
15:11:10 กกต.จว.ลำพูน จัดสภากาแฟพบปะ 42 ผู้แจ้งความประสงค์เข้ารับการคัดเลือกเป็น สปช.จ.ลำ... <view>
11:14:20 ผลการรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติประจำจังหวัดพะเยา มี... <view>
10:19:36 กกต.ลำปางแจงการตรวจสอบคุณสมบัติผู้แสดงความจำนงสรรหาสมาชิกปฏิรูปแห่งชาติจังหวัดลำ... <view>
2 กันยายน 57
18:01:37 ผลการรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็น สปช.ประจำจังหวัดลำพูน มีผู้สนใจสมัคร รวม 4... <view>
17:33:34 ผลการรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็น สปช. ประจำจังหวัดลำพูน มีผู้สนใจสมัคร รวม ... <view>
09:19:28 รายงานพิเศษ หมู่บ้านรักษาศีล 5 ทุกพื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ ... <view>
09:18:38 รายงานพิเศษ หมู่บ้านรักษาศีล 5 ทุกพื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ ... <view>
05:39:21 ก.ธ.จ.ลำปาง นำมวลสมาชิกเครือข่าย เข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพิ่มเติมองค... <view>
1 กันยายน 57
15:07:49 กกต.ลำพูน ขอเชิญ นิติ บุคคล ที่ไม่แสวงหา ผลกำไร ร่วม เสนอชื่อ บุคคล เป็น สมาชิก... <view>
30 สิงหาคม 57
12:30:01 เลขาธิการ กกต.เชื่อว่าการ คัดสรร สปช. ประจำ จังหวัด ทั่วประเทศจะเป็นไปด้วยความเร... <view>
29 สิงหาคม 57
23:13:27 เลขาธิการ กกต. ลงพื้นที่ลำพูน เพื่อตรวจเยี่ยมเป็นขวัญกำลังใจ พร้อมติดตามการดำเนิ... <view>
22:40:15 ผลการรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็น สปช.ประจำจังหวัดลำพูน มีผู้สนใจสมัคร รว... <view>
28 สิงหาคม 57
16:00:21 เชียงใหม่ ขยายเวลาการเสนอตัวเพื่อให้ผู้สนใจเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นสมาชิกส... <view>
27 สิงหาคม 57
21:07:11 เสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหัวข้อ 50 ปี สื่อสารมวลชน มช. จาก Analog สู่ Digital... <view>
26 สิงหาคม 57
15:27:14 บรรยากาศการเข้าแสดงความจำนง เป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ค... <view>
15:24:50 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน เตรียมจัดกิจกรรม งานเย... <view>
10:45:37 จังหวัดแพร่ สรุปมีบุคคลสมัครเป็นสมาชิกสภาปฎิรูปแห่งชาติ รวม 28 คน ... <view>
10:21:06 ผลการรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็น สปช.ประจำจังหวัดลำพูน ณ วันที่ 25 สิงหา... <view>
25 สิงหาคม 57
13:28:17 จังหวัดแพร่มีบุคคลสมัครเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นสมาชิกสภาปฎิรูปแห่งชาติ ประจำจ... <view>
10:32:36 จังหวัดลำพูนประกาศรับสมัคร สปช.ประจำจังหวัดลำพูน ระหว่างวันที่ ๑๔ – ๒๘ สิงหาคมนี... <view>
24 สิงหาคม 57
20:18:17 จังหวัดพะเยา เชิญชวนผู้สนใจเสนอตัวเข้ารับการสรรหาเป็นสมาชิกสภาพปฏิรูปแห่งชาติ ถึ... <view>
13:41:53 กกต.ลำพูน เผย ผ่านไป 10 วัน มีผู้แจ้งความประสงค์ขอเข้ารับการคัดเลือกเป็น สปช.ประ... <view>
22 สิงหาคม 57
16:49:49 BOI ขึ้นเหนือ รับฟังปัญหานักลงทุนชาวต่างชาติ ที่จังหวัดเชียงใหม่... <view>
16:35:30 คณะกรรมการสรรหาสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติประจำจังหวัดลำพูน เชิญชวน ร่วมเสนอตัวเข้าร... <view>
13:16:18 คณะกรรมการสรรหา สปช.แม่ฮ่องสอน ประกาศกำหนดการเสนอชื่อ... <view>
21 สิงหาคม 57
23:52:16 ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ออกตรวจพื้นที่และมอบนโยบายการปฏิบัติหน้าที่ราชการ อ... <view>
23:01:15 ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ออกตรวจพื้นที่และมอบนโยบายการปฏิบัติหน้าที่ราชการ อ... <view>
11:37:31 จังหวัดพะเยา คืนความสุขประเทศไทย ราษฎร์รัฐร่วมใจ สรรหาสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ ... <view>
10:43:22 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพะเยา จัดพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสวันคล้าย... <view>
20 สิงหาคม 57
19:41:38 กกต.ลำพูน ระบุ สปช.มีความสำคัญต่อการปฏิรูปประเทศ เพื่อให้การปกครองระบอบประชาธิปไ... <view>
19:01:28 กกต.ลำพูน เผย ผ่านไป 7 วัน มีผู้แจ้งความประสงค์ขอเข้ารับการคัดเลือกเป็น สปช.ประจ... <view>
15:43:59 เกษตรกรผู้ปลูกกระเทียมจาก 7 อำเภอในจังหวัดเชียงใหม่ ร้องขอความช่วยเหลือจาก คสช.ก... <view>
14:39:20 จังหวัดพะเยา คืนความสุขประเทศไทย ราษฎร์รัฐร่วมใจ สรรหาสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ ... <view>
12:38:18 จังหวัดเชียงใหม่จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบาย" เมืองปลอดควันบุหรี่ &q... <view>
11:19:52 จังหวัดแพร่ประกาศการสรรหาบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นสมาชิกสภาปฎิรูปแห่งชาติ... <view>
11:07:52 จังหวัดแพร่ เร่งเดินหน้าหาบุคคลเป็นสมาชิก สปช. จังหวัดแพร่... <view>
19 สิงหาคม 57
16:48:31 สวท.แม่สอด จังหวัดตาก ได้รับรางวัลรายการรัฐสภาของเราดีเด่น ประจำปี 2557 ... <view>
18 สิงหาคม 57
18:26:30 ตำรวจภูธรภาค 5 จับกุมสมาชิกสภาเทศบาลตั้งแก็งค์ค้ายา พร้อมของกลางยาบ้า 7 หมื่นเม็... <view>
16:12:22 ตำรวจภูธรภาค 5 จับกุมสมาชิกสภาเทศบาลตั้งแก็งค์ค้ายา พร้อมของกลางยาบ้า 7 หมื่นเม็... <view>
15:53:30 คณะกรรมการสรรหาสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติประจำจังหวัดลำพูน เชิญชวน ร่วมเสนอตัวเข้าร... <view>
16 สิงหาคม 57
11:43:34 พิธีวางศิลาฤกษ์วงเวียนสิงห์ขาว คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใ... <view>
15 สิงหาคม 57
14:01:17 น่าน-กกต.น่าน เปิดรับสมัครผู้เสนอตัวเข้ารับการสรรหาเป็นสมาชิก สปช. หรือสภาปฏิรูป... <view>
14 สิงหาคม 57
14:00:26 จ. น่าน สรรหาสมาชิกสภาปฏิรูปจังหวัดน่าน วันแรกมีผู้ยื่นใบเสนอรายเดียว แต่ก็สนใจข... <view>
12:44:37 รวมพลังศาลนิกสัมพันธ์สร้างความปรองดอง ฯ... <view>
12 สิงหาคม 57
15:23:10 จังหวัดแม่ฮ่องสอน เตรียมจัดกิจกรรมโรดโชว์ส่งเสริมการขายในกลุ่มตลาดเป้าหมาย ครั้ง... <view>
8 สิงหาคม 57
13:35:38 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ดำเนินการสรรหาสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ เพื่อคืนควา... <view>
7 สิงหาคม 57
18:02:09 ภาวะเศรษฐกิจและการเงินเดือนมิถุนายน 2557 และไตรมาสที่ 2 ปี 2557 ... <view>
18:01:17 ภาวะเศรษฐกิจและการเงินเดือนมิถุนายน 2557 และไตรมาสที่ 2 ปี 2557 ... <view>
16:08:38 ศูนย์ติดตามสถานการณ์ กอ.รมน.ตรวจเยี่ยมจังหวัดแพร่เน้นเจ้าหน้าที่ทำงานให้ประชาชนเ... <view>
5 สิงหาคม 57
15:23:49 คณะทำงานศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปจังหวัดลำปาง จัดแถลงข่าวผลการปฏิบัติง... <view>
2 สิงหาคม 57
13:19:26 จังหวัดแพร่ เปิดโครงการ "รวมพลังยุวชน สร้างสุขสู่สังคมไทย" ... <view>
1 สิงหาคม 57
15:38:27 แผนงานสังคมวัฒนธรรม โครงการแม่ฮ่องสอนเมืองสุขภาวะ จัดเวที สมัชชาชาติพันธุ์ และชน... <view>
31 กรกฎาคม 57
16:56:57 สวท.แม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมรัฐสภาของเราเชิงรุก... <view>
30 กรกฎาคม 57
16:37:20 สวท.แม่ฮ่องสอน ร่วมกับ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เตรียมจัดกิจกรรมรัฐสภาของ... <view>
09:57:17 จังหวัดเชียงใหม่จัดพิธีเปิดศูนย์ดำรงธรรมอย่างเป็นทางการ เพื่อให้บริการรับเรื่องร... <view>
29 กรกฎาคม 57
14:40:06 จังหวัดแพร่จัดเวทีติดตาม สอดส่องการนำแผนพัฒนาการเมืองสู่การปฏิบัติเพื่อสร้างความ... <view>
28 กรกฎาคม 57
09:46:47 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาร่วมกับกสทช.จัดโครงการสัมนาเพื่อพัฒนาเครือข่ายและชุมชนเข... <view>
25 กรกฎาคม 57
11:22:41 ประชาชนชาวน่าน ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ 100 คลังสมองเทศบาลเมืองน่าน ขับเคลื่อนเม... <view>
24 กรกฎาคม 57
22:52:28 จังหวัดเชียงใหม่กำหนดพิธีเปิดศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่อย่างเป็นทางการในวันพุ... <view>
09:33:09 จังหวัดลำพูน เตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่ สังกัดกรมการปกครอง ในการเข้าสู่ประชาคมอา... <view>
23 กรกฎาคม 57
18:35:16 รายงานพิเศษ ปฏิบัติการโรดแมประยะที่ 1 การสร้างความปรองดอง สมานฉันท์ ของจังหวัดเ... <view>
17:22:37 กิจกรรมการประชาสัมพันธ์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคง ... <view>
22 กรกฎาคม 57
15:27:41 จังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมคณะกรรมการสรรหาสมาชิกสภาท้องถิ่น ตามประกาศ คสช.... <view>
15:26:44 ประชาชนไทยควรเตรียมพร้อมรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยการเรียนรู้วัฒนธรรมประเทศเพ... <view>
13:25:50 แม่ทัพภาคที่ 3 มอบนโยบาย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน 17 จังหวัดภาคเหนือ เพื่อสร้างความปรอง... <view>
21 กรกฎาคม 57
18:05:05 รองอธิบดีกรมอาเซียนระบุ การพัฒนาบุคลากรรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน นั้นต้องมองท... <view>
14:56:43 ทหาร สนธิกำลัง บุกจับไม้นักการเมืองท้องถิ่นพื้นที่เวียงสา จ.น่าน ... <view>
20 กรกฎาคม 57
17:30:52 รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5 ตรวจสอบที่เกิดเหตุบ้านดีเจแหล่ อดีตแกนนำกลุ่มรักเชีย... <view>
16 กรกฎาคม 57
21:29:38 จังหวัดเชียงใหม่จัดตั้งศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป (ศปป.) ... <view>
15 กรกฎาคม 57
19:13:31 อ.บ้านธิ จ.ลำพูน เปิดกิจกรรมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ เติมความสุข สร้างรอยยิ้มแก... <view>
16:18:33 จังหวัดแพร่ จัดสัมมนาสร้างความสัมพันธ์สื่อมวลชน... <view>
14 กรกฎาคม 57
15:25:49 นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวเชียงใหม่ระบุ เชียงใหม่ควรปรับจุดแข็งให้เป็นจุดขายรองรั... <view>
13 กรกฎาคม 57
15:53:25 ภาคประชาสังคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดประชุมคณะทำงาน เพื่อเตรียมความพร้อมขับเคลื่อนง... <view>
14:33:26 หยุดยาวคนแห่เที่ยวแม่สาย-ท่าขี้เหล็กเพียบ... <view>
11 กรกฎาคม 57
15:01:38 ท่องเที่ยวแม่สายคึกคักวันหยุดยาว-ปล่อยคาราวานเส้นทางสายไหมเชียงตุง-เมืองลา... <view>
9 กรกฎาคม 57
15:02:30 จังหวัดแพร่ เร่งขับเคลื่อนกระบวนการสร้างความปรองดอง สมานฉันท์... <view>
14:21:36 กกต.ลำปาง แจ้งการปรังปรุงรายชื่อผู้ขอลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัดและน... <view>