รวมข่าวเกี่ยวกับการเมือง การเลือกตั้ง ส.ส.ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 1 / 4 (จาก 1218 ข่าว)

29 มีนาคม 60
16:38:09 วิทยาลัยบริหารศาสตร์ ม.แม่โจ้ เชิญคนรุ่นใหม่มาร่วมสร้างประวัติศาสตร์ของอนาคต... <view>
28 มีนาคม 60
19:26:41 คณะกรรมการพัฒนาสตรีภาคเหนือ จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาสตรีภาคเหนือ ที่จังหวัดเชียง... <view>
11:44:46 สภาผู้บริโภคจังหวัดพะเยา เปิดเวทีให้ประชาชน องค์กรผู้บริโภค ได้มีส่วนร่วมในการสะ... <view>
26 มีนาคม 60
11:34:36 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กำชับอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ดำเนินคดีโกตี๋ ตามข้อ... <view>
24 มีนาคม 60
20:17:25 สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จัดเสวนา "พลังพลเมืองดี ขับเคลื่อนวิถีประชาธิปไตย&q... <view>
14:42:14 สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (EGA) ขับเคลื่อนนโยบายประเทศไทย 4.0 ผลักดันให้จังหว... <view>
09:00:20 ไทย-อินโดนีเซีย เห็นพ้องเพิ่มพูนความร่วมมือด้านการค้าการลงทุน และย้ำเจตนารมณ์ร่... <view>
07:29:42 สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จัดเวทีเสวนาระดับภาค "พลังพลเมืองดี ขับเคลื่อนวิถีป... <view>
23 มีนาคม 60
09:27:53 สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เตรียมจัดเวทีเสวนาส่งเสริมการเลือกตั้ง และการปฏิรูปประเท... <view>
09:17:27 โฆษกกระทรวงกลาโหม เผยผลการพูดคุยปรองดอง 11 กลุ่มภาคประชาสังคม... <view>
09:06:32 วุฒิสภาสหรัฐอเมริการับรองข้อมติเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุล... <view>
21 มีนาคม 60
17:27:14 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่เรียกประชุมสภาฯ สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.... <view>
14:19:37 เปิดสำนักงานคลังเขตต้นแบบ ... <view>
12:36:54 จังหวัดเชียงใหม่เปิด "สำนักงานคลังเขตต้นแบบ" ... <view>
20 มีนาคม 60
13:07:09 จังหวัดลำพูน จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดองจังหวัดลำพูน คร... <view>
11:05:20 ปปช.เชียงราย เตรียมจัดอบรมให้ความรู้การยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินให้... <view>
17 มีนาคม 60
23:56:14 กอ.รมน.จว.ลำพูน จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดองในพื้นที่ ... <view>
13:47:17 จังหวัดเชียงใหม่ จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นสร้างความสามัคคีปรองดอง ครั้งสุดท้าย ... <view>
11:47:39 เวทีรับฟังความคิดเห็นสร้างความปรองดองของเชียงใหม่ครั้งสุดท้าย... <view>
16 มีนาคม 60
17:27:59 เชิญร่วมรับฟัง เสวนาพลังพลเมืองดีขับเคลื่อนวิถีประชาธิปไตย... <view>
16:33:02 สถาบันพระปกเกล้า เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรวุฒิบัตรความรู้ทางการเม... <view>
15:50:32 สถาบันพระปกเกล้า เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาหลักสูตรวุฒิบัตรความรู้ทางการเมืองก... <view>
10:57:54 ผวจ.เชียงใหม่ ชื่นชมตัวแทนองค์กรสื่อ และสื่อมวลชนอาวุโส ในเชียงใหม่ ร่วมเวทีระดม... <view>
15 มีนาคม 60
18:33:50 จังหวัดเชียงใหม่ จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นสร้างความสามัคคีปรองดอง ครั้งที่ 5 สื่... <view>
14:10:44 สื่อมวลชนเชียงใหม่ร่วมแสดงความเห็นเวทีสร้างความปรองดอง ... <view>
13:35:49 เวทีรับฟังความคิดเห็นการสร้างความสามัคคีปรองดอง ครั้งที่ 5... <view>
10:43:35 จังหวัดแพร่เร่งสร้างเครือข่ายอาสาสมัครเฝ้าระวังการทุจริต เสริมสร้างจิตสำนึกต่อต้... <view>
14 มีนาคม 60
15:06:23 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดน่านจัดเวทีรับฟังความคิดในการสร้างความปรอ... <view>
15:02:46 จังหวัดเชียงใหม่ ขับเคลื่อนโครงการตามแนวทางการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเ... <view>
13 มีนาคม 60
17:11:26 สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จัดเวทีเสวนา (ระดับภาค) ส่งเสริมการเลือกตั้ง และการปฏิรู... <view>
14:32:11 จังหวัดลำพูน จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดองจังหวัดลำพูน คร... <view>
14:11:13 มล.ปนัดดา ดิศกุล บรรยายเรื่อง "คุณธรรมและจริยธรรม"สำหรับผู้บริหาร... <view>
13:34:57 จังหวัดแพร่จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นยุทธศาสตร์ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง... <view>
12 มีนาคม 60
13:36:00 กกต.เชียงใหม่ เร่งดำเนินการคัดเลือกหมู่บ้านต้นแบบรณรงค์ไม่ขายเสียง... <view>
11:55:54 รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ "ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พบประชาชน"... <view>
10 มีนาคม 60
18:04:05 กอ.รมน.เชียงรายขับเคลื่อนการรับฟังความคิดเห็นสร้างความสามัคคีปรองดองในระดับพื้นท... <view>
15:55:50 จังหวัดเชียงใหม่ จัดเวทีแสดงความคิดเห็นสร้างความสามัคคีปรองดอง ครั้งที่ 4 ... <view>
14:25:58 กลุ่มผู้นำชุมชนและประชาชนทั่วไป ร่วมเวทีสร้างความสามัคคีปรองดอง ครั้งที่ 4... <view>
9 มีนาคม 60
16:57:38 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จัดประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2560... <view>
15:15:26 กกต.แพร่ เชิญชวนบริจาคภาษีเงินได้ให้กับพรรคการเมือง... <view>
8 มีนาคม 60
17:29:31 จังหวัดเชียงใหม่ จัดเวทีแสดงความคิดเห็นสร้างความสามัคคีปรองดอง ครั้งที่ 3... <view>
16:36:41 กกต.เชียงใหม่ ประชุมจัดตั้งคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย... <view>
13:58:50 เชียงใหม่เปิดเวทีแสดงความคิดเห็นสร้างความสามัคคีปรองดอง ครั้งที่ 3... <view>
13:55:02 จังหวัดแพร่จัดงานวันสตรีสากล ประจำปี 2560 ภายใต้แนวคิด "รวมพลังสตรี ตามรอยว... <view>
7 มีนาคม 60
14:33:18 จังหวัดลำปาง ประชุมรับฟังความคิดเห็น เพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง ประจำปี 2560... <view>
6 มีนาคม 60
15:59:50 กอ.รมน.เชียงราย ขับเคลื่อนการรับฟังความคิดเห็นสร้างความสามัคคีปรองดองในระดับพื้น... <view>
14:36:12 จังหวัดลำพูนจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง ... <view>
11:33:36 จังหวัดพะเยา เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นสร้างความสามัคคีปรองดอง ตามนโยบายรัฐบาลและ... <view>
11:26:23 กอ.รนม.พะเยา เปิดเวทีปรองดองทุกภาคส่วน... ... <view>
10:00:12 จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นสร้างความสามัคคีปรองดอง ... <view>
4 มีนาคม 60
17:08:27 จังหวัดน่าน เปิดเวทีปรองดองสมานฉันท์ ตามนโยบายรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่ง... <view>
3 มีนาคม 60
19:16:28 จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 2 สร้างความสามัคคีปรองดอง เพื... <view>
16:42:52 เชียงใหม่ เดินหน้าส่งเสริมและขับเคลื่อนอุตสาหกรรม MICE CITY... <view>
13:52:14 เชียงใหม่เปิดเวทีปรองดอง ครั้งที่ 2 ... <view>
12:54:35 จังหวัดแม่ฮ่องสอนแถลงข่าวการจัดเวทีแสดงความคิดเห็น ตามแผนการดำเนินงานเพื่อสร้างค... <view>
2 มีนาคม 60
17:31:27 จังหวัดน่าน เปิดเวทีปรองดอง สมานฉันท์ ตามนโยบายรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งช... <view>
1 มีนาคม 60
16:11:48 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เปิดเวทีปรองดองสมานฉันท์ ตามนโย... <view>
16:06:12 จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นครั้งแรก สร้างความสามัคคีปรองดอง... <view>
13:56:20 จังหวัดลำพูน เชิญชวนประชาชนเข้าร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ เพื่อเสริมสร... <view>
13:31:28 เชียงใหม่ เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นสร้างความสามัคคีปรองดองเป็นวันแรก... <view>
13:18:16 เชียงใหม่เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นเพื่อสร้างความปรองดอง ... <view>
28 กุมภาพันธ์ 60
15:49:37 กอ.รมน.แพร่ เตรียมจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศสร้างความส... <view>
15:09:05 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เชิญชวนผู้สนใจส่งผลงาน ประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว... <view>
14:49:04 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดลำพูน ( กอ.รมน. จว.ลำพูน ) มุ่งสร้างความสา... <view>
12:01:25 จังหวัดน่าน แถลงข่าวปรองดอง สมานฉันท์ ตามนโยบายรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ... <view>
27 กุมภาพันธ์ 60
17:39:54 กอ.รมน.เชียงใหม่ เตรียมขับเคลื่อนเวทีรับฟังความคิดเห็น... <view>
17:13:08 เชียงใหม่เป็นจังหวัดแรกเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นสร้างความสามัคคีปรองดอง... <view>
14:50:36 ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่เตรียมจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นยุทธศาสตร์ และการสร้างความส... <view>
14:02:29 จังหวัดเชียงราย แถลงข่าวการจัดเวทีแสดงความคิดเห็น เพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง... <view>
13:29:21 กอ.รมน. เชียงราย นำร่องเวทีปรองดองตามนโยบายรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ... <view>
25 กุมภาพันธ์ 60
17:25:21 สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พบตัวแทนกลุ่มสตรีจังหวัดแม่ฮ่องสอน ... <view>
21 กุมภาพันธ์ 60
17:31:31 จังหวัดลำพูน มุ่งส่งเสริมให้ความรู้ประชาธิปไตยแก่ยุวชนในสถานศึกษา เปิดโครงการยุว... <view>
11:01:34 กกต.ขอเชิญบริจาคเงินภาษีให้พรรคการเมืองผ่านแบบ ภงด.90 และ 91 เสียภาษีช่วยพัฒนาชา... <view>
17 กุมภาพันธ์ 60
13:57:35 กอรมน.เชียงใหม่ จัดโครงการสร้างความเข้มแข็งสู่การปฏิรูปสังคม.... ... <view>
14 กุมภาพันธ์ 60
11:47:28 สำนักงาน กกต. ประจำจังหวัดลำพูน ชวนร่วมบริจาคภาษีเงินได้ให้พรรคการเมือง 100 บาท... <view>
11 กุมภาพันธ์ 60
13:03:44 กกต.น่าน จัดสาธิตการเข้าคูหาเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเทศบาลดรุณน้อยจิตอาสา... <view>
8 กุมภาพันธ์ 60
11:09:38 กองกำลังกู้ชาติกลุ่ม RCSS/SSA จัดงาน"วันชาติไตย" ณ บนดอยไตยแลง อย่า... <view>
11:09:15 กองกำลังกู้ชาติกลุ่ม RCSS/SSA จัดงาน"วันชาติไตย" ณ บนดอยไตยแลง อย่า... <view>
7 กุมภาพันธ์ 60
15:30:38 จังหวัดเชียงรายร่วมกับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมจัดสัมมนาระดับสูงเอเชียตะวันออ... <view>
6 กุมภาพันธ์ 60
11:29:54 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำจังหวัดลำพูน เชิญชวนร่วมกิจกรรมรณรงค์หมู่บ้า... <view>
10:36:45 คณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพจังหวัดเชียงรายจัดประชุมสมัชชาเพื่อขับเคลื่อนสังคมสุขภา... <view>
4 กุมภาพันธ์ 60
14:16:00 จังหวัดน่าน จัดงานวันทหารผ่านศึก รำลึกวีรกรรมและเทิดเกียรติแก่บรรดาทหารผ่านศึก... <view>
3 กุมภาพันธ์ 60
14:43:10 กกต.เชียงใหม่จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับข้อกฎหมายและการเขียนข่าวประชาสัมพันธ์กับบ... <view>
1 กุมภาพันธ์ 60
13:26:35 ผู้ว่าฯ ลำปาง เน้นย้ำองค์กรสตรี รวมพลังสร้างรายได้ แก้ไขปัญหาสตรีให้สอดคล้อง ตอบ... <view>
12:02:57 กงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา ณ จังหวัดเชียงใหม่เข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่อ... <view>
31 มกราคม 60
17:03:40 ชาวชุมชนบ้านมหาโพธิ์ เขตเทศบาลเมืองน่าน รวมตัวจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ด้านการจัดการส... <view>
16:40:32 ลำปาง จัดประชุมสมัชชาสตรี ส่งเสริมความเสมอภาค ระหว่างชาย-หญิง ให้เกิดความเท่าเที... <view>
14:58:28 สมัชชาสตรีจังหวัดลำปาง กำหนดยุทธศาสตร์ส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย สร้างโอกาสให้สต... <view>
27 มกราคม 60
14:24:41 จังหวัดน่าน ประชุมคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมจังหวัดน่าน กำหนดปฏิทินขับเคลื่อนกิจกรรมต... <view>
26 มกราคม 60
13:17:30 ผู้ว่าการ ธปท.คาด แนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี 60 เติบโตร้อยละ 3.2... <view>
25 มกราคม 60
15:49:51 ส่วนติดตามความมั่นคงในราชอาญาจักร ตรวจติดตามการดำเนินงานด้านความมั่นคง ของ กอ.รม... <view>
14:35:56 จังหวัดน่าน ร่วมกับ สปป.ลาว ทำแนวกันไฟสองแผ่นดิน ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเ... <view>
18 มกราคม 60
16:47:47 จังหวัดเชียงใหม่ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป... <view>
17 มกราคม 60
11:17:15 ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยานำข้าราชการ ทหาร ตำรวจ และประชาชน ประกอบพิธีวันพ่อขุนราม... <view>
12 มกราคม 60
18:11:57 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป... <view>
11 มกราคม 60
16:40:49 วัดสูงเม่น จังหวัดแพร่จัดงานประเพณีตากธัมม์ ตานข้าวใหม่ หิงไฟพระเจ้า ประจำปี 256... <view>
12:00:52 ททท.สำนักงานแพร่ ขอเชิญร่วมงาน "ประเพณีตากธัมม์ ตานข้าวใหม่ หิงไฟพระเจ้า&qu... <view>
11:12:30 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เปิดรับสมัครยุวชนประชาธิปไตย ประจำปี 2560... <view>
10 มกราคม 60
13:16:30 หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ฯ ประกาศรับสมัครทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือน... <view>
9 มกราคม 60
15:19:19 จังหวัดแพร่เตรียมจัดงานประเพณีตากธัมม์ ตานข้าวใหม่ หิงไฟพระเจ้า ประจำปี 2560... <view>
29 ธันวาคม 59
10:15:49 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เชิญชวนเยาวชน เข้าร่วม กิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย... <view>
28 ธันวาคม 59
15:35:44 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ขอเชิญเยาวชน นักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจ สมั... <view>
27 ธันวาคม 59
13:37:14 จ.แม่ฮ่องสอนจัดโครงการหน่วยบริการเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ป... <view>
25 ธันวาคม 59
13:52:44 จังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมพิจารณาและกลั่นกรองโครงการตามแนวทางการสร้างความเข้มแข็... <view>
22 ธันวาคม 59
11:56:17 จังหวัดแม่ฮ่องสอนจัดโครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริต... <view>
19 ธันวาคม 59
09:30:12 สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศแถลงผลงาน 1 ปี 108 เรื่องการปฏิรูป... <view>
17 ธันวาคม 59
16:17:45 แถลงผลการประชุม อปมท.ครั้งที่ 12/2559 พร้อมเลือกตั้งประธานคนใหม่... <view>
13 ธันวาคม 59
17:20:24 สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศแถลงผลงาน 1 ปี สปท. 108 เรื่องการปฏิรูป... <view>
9 ธันวาคม 59
17:24:39 เปิดนิทรรศการ "ดาราภิรมย์"... <view>
7 ธันวาคม 59
15:46:27 โครงการเชียงใหม่สู่สังคมแห่งการเรียนรู้ Chiang Mai Learning Society... <view>
6 ธันวาคม 59
14:11:05 เชียงใหม่เตรียมจัดงานวันพระราชชายาเจ้าดารารัศมี ... <view>
30 พฤศจิกายน 59
10:44:43 พสกนิกรบนดอยสูง จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ "เพราะ...เรารักพ่อ"... <view>
29 พฤศจิกายน 59
18:20:36 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม สืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอด... <view>
18 พฤศจิกายน 59
13:14:04 ประธานกองทุนหมู่บ้านป่าสัก อ.บ้านธิ จ.ลำพูน เรียกร้องให้เร่งรัดตรวจสอบการบริหาร... <view>
17 พฤศจิกายน 59
18:00:23 จังหวัดเชียงใหม่ บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กำจัดเศษกระทง ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิ... <view>
15 พฤศจิกายน 59
11:51:14 คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายรัฐธรรมนูญ ที่จังห... <view>
11 พฤศจิกายน 59
12:12:55 บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (ลำปาง) เป็นเจ้าภาพจัดพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม ถวา... <view>
10 พฤศจิกายน 59
10:09:13 คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ... <view>
9 พฤศจิกายน 59
14:37:50 สถานกงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา ประจำจังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมวิชาการ จับตาการเลือกต... <view>
12:59:41 องค์กรอิสระในจังหวัดเชียงใหม่เป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพร... <view>
8 พฤศจิกายน 59
14:32:38 เครือข่ายภาคประชาสังคมกลุ่มภาคเหนือตอนบน 2 จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นพระราชบัญญัติ... <view>
11:38:29 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยาเปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมพัฒนาระบบบำบัด... <view>
7 พฤศจิกายน 59
16:29:13 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม อัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทาน นำมาถวาย ณ วัดพระธาต... <view>
14:39:11 อบจ.ลำพูน ร่วมกับ มหาวิทยาลัยครูเน่ยเจียง สาธารณรัฐประชาชนจีน และ สถาบันภาษามหาว... <view>
3 พฤศจิกายน 59
16:53:13 กรมการปกครอง เสริมทัพวิทยากรแกนนำระดับอำเภอ ส่งเสริมวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย ทั่ว... <view>
1 พฤศจิกายน 59
16:14:16 ที่ประชุม ครม. มีมติดำเนินโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ช่วยเหลือตันละ... <view>
28 ตุลาคม 59
23:11:51 จังหวัดลำพูน ออกหน่วยเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข และคืนความสุข ให้บริการประชา... <view>
24 ตุลาคม 59
17:01:52 สภาองค์กรชุมชนตำบลจังหวัดแพร่จัดประชุมประจำปีพร้อมจัดทำข้อเสนอเพื่อการพัฒนาจังหว... <view>
22 ตุลาคม 59
18:19:23 จังหวัดแพร่เตรียมจัดการประชุมในระดับจังหวัดของสภาองค์กรชุมชนตำบล... <view>
13 ตุลาคม 59
13:33:18 สำนักงานกาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน และกิ่งกาชาดอำเภอ ขยายเวลาการรับสมัคร คนพิการปฏิบ... <view>
12 ตุลาคม 59
09:16:44 ผวจ.ลำปาง ให้การต้อนรับ กงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา ประจำจังหวัดเชียงใหม่ ในโอกาสเดินท... <view>
10 ตุลาคม 59
16:45:55 รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ คู่บ้านคู่เมือง... <view>
5 ตุลาคม 59
10:11:41 สำนักงานกาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน และกิ่งกาชาดอำเภอ รับสมัครคนพิการปฏิบัติงานในสำนั... <view>
2 ตุลาคม 59
21:08:57 เทศบาลนครเชียงรายจัดกิจกรรมฮักปั่นเจียงฮาย ครั้งที่ 6 ปั่นชมสถาปัตยกรรมวัดร่องเส... <view>
1 ตุลาคม 59
22:17:25 ข้าราชการ และ ประชาชนชาวจังหวัดลำพูน ร่วมต้อนรับ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน คนใหม่... <view>
29 กันยายน 59
16:21:20 จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด เพื่อสร... <view>
27 กันยายน 59
14:03:29 กกต.จัดประชุมเจ้าหน้าที่เพื่อเตรียมความพร้อมควบคุมการเลือกตั้งในทุกระดับที่จังหว... <view>
13:56:32 บ้านไม้สะเป่ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ได้รับรางวัลหมู่บ้านต้นแบบประชาธิปไตยดีเด่นระ... <view>
26 กันยายน 59
15:45:41 คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดแม่ฮ่องสอนชุดใหม่จัดการประชุม... <view>
10:06:11 การสัมมนาด้านการค้าและการลงทุนของไทยในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง กัมพูชา ลาว เมียนม... <view>
24 กันยายน 59
16:16:25 พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณ ต้นแบบคนดีศรีเชียงใหม่ 2559... <view>
23 กันยายน 59
13:17:04 มช.แถลงการณ์ การสรรหาอธิการบดี... <view>
10:38:36 การคัดเลือกครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 2 ปี 2560... <view>
21 กันยายน 59
19:45:45 เยาวชนชาวอำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน ร่วมกัน อธิษฐาน ขอให้สังคมเกิดความสงบสุข เนื่อ... <view>
20 กันยายน 59
14:17:44 อบต.ม่อนปิ่น อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนร่วมแก้ไขปัญหาชุมชนและสร้างค... <view>
19 กันยายน 59
09:20:09 อบจ.ลำปาง ร่วมกับ เครือข่ายภาคประชาสังคม และสภาพัฒนาการเมือง เสริมสร้างความเข้มแ... <view>
14 กันยายน 59
17:40:10 จังหวัดเชียงรายจัดงานเปิดตัวขับเคลื่อนเมืองสมุนไพรครบวงจร... <view>
9 กันยายน 59
13:02:27 ธปท.สภน.ส่งเสริมความรู้วิเคราะห์เศรษฐกิจ... <view>
8 กันยายน 59
12:22:24 กศน. จังหวัดลำพูน เชิญชวน ประชาชน ผู้สนใจ ร่วมงาน " วันที่ระลึกสากลแห่งการร... <view>
6 กันยายน 59
10:58:43 จังหวัดลำปางใช้โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม เป็นสถานที่ฝึกฝนสังคมให้เป็นประชาธิปไตย... <view>
5 กันยายน 59
14:39:00 สสจ.น่าน จัดประชุมโครงการการพัฒนาศักยภาพสมาชิกหมออนามัยต่อการปฏิรูป ระบบสุขปฐมภ... <view>
1 กันยายน 59
13:37:43 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปาง เชิญผู้ประกอบการสินค้าเกษตรสมัครร่วมกิจกรรมเชื่อมโยง... <view>
31 สิงหาคม 59
14:44:30 จังหวัดลำพูน เชิญชวนประชาชนซื้อหุ้น เพื่อจัดตั้ง บริษัทประชารัฐ รักสามัคคี จังหว... <view>
13:34:03 จ.น่าน เสวนา 23 ตำบลนำร่องข้อบัญญัติท้องถิ่นฯ ประชา+รัฐ ได้อะไร" "สร้า... <view>
30 สิงหาคม 59
15:49:57 กกต.แพร่ ประกาศเกียรติคุณอำเภอที่มีผู้มาใช้สิทธิออกเสียงประชามติสูงสุด... <view>
09:31:48 จังหวัดลำพูนมอบ โล่เกียรติยศให้แก่ หน่วยออกเสียงประชามติ ที่มีผู้ออกมาใช้ สิทธิล... <view>
29 สิงหาคม 59
19:03:01 3 หมู่บ้าน แห่งอำเภอทุ่งหัวช้าง ลำพูน เจ๋ง มีผู้ออกมาใช้สิทธิออกเสียง ร้อยละ 100... <view>
15:53:09 จังหวัดเชียงใหม่ มอบเกียรติบัตรหน่วยงานที่สนับสนุนการจัดการออกเสียงประชามติ ให้ห... <view>
28 สิงหาคม 59
10:13:21 เทศบาลนครเชียงรายจัดกิจกรรมฮักปั่นเจียงฮาย ครั้งที่ 4 เมืองปั่นได้ เมืองปั่นดี... <view>
26 สิงหาคม 59
22:56:56 เชียงใหม่เมืองเกษตรสีเขียว... <view>
10:29:58 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพะเยา จัดพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสวันคล้าย... <view>
24 สิงหาคม 59
17:17:05 ครบรอบ 11 ปี วันคล้ายวันสถาปนาคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่... <view>
15:55:46 กกต.เตรียมจัดพิธีมอบประกาศเกียรติคุณ และโล่รางวัล แก่จังหวัดที่มีผู้ออกมาใช้สิทธ... <view>
13:19:24 ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดลำปาง จัดพิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ให้แก่สมาชิก สวมใส่เทิดพระเก... <view>
23 สิงหาคม 59
11:56:30 งานวันรำลึกสันติภาพไทยเสรีไทยแพร่ ประจำปี 2559... <view>
19 สิงหาคม 59
13:42:05 ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดลำพูน (ก.ธ.จ.ลำพ... <view>
16 สิงหาคม 59
10:36:28 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง สร้างเครือข่ายและองค์ความรู้ประชาคมอาเซียน... <view>
10 สิงหาคม 59
09:34:56 สำนักงาน กกต.เชียงใหม่แจ้งผลนับคะแนนออกเสียงประชามติอย่างไม่เป็นทางการ... <view>
8 สิงหาคม 59
20:29:43 กงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา ประจำจังหวัดเชียงใหม่ เข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการจังหวัดเช... <view>
14:31:46 กกต.ลำปาง เผย ผลการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ อย่างไม่เป็นทางการ จ.ลำปาง ม... <view>
14:09:56 หน่วยเฉพาะกิจกรมหารพรานที่32 กองกำลังผาเมือง เข้าช่วยเหลือราษฏรที่ได้รับความเสีย... <view>
13:00:23 จังหวัดลำปาง สรุปผลคะแนนการลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ อย่างไม่เป็นทางการ สูงเป็นอั... <view>
12:53:19 สรุปภาพรวมการออกเสียงประชามติของ 3 อำเภอ ฝั่งใต้ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ... <view>
11:47:59 ผลผู้มาใช้สิทธิจังหวัดลำพูนอย่างไม่เป็นทางการ คว้าอันดับ 1 ของประเทศมาครองได้สำเ... <view>
11:16:24 จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีผู้มาออกเสียงลงประชามติ ร่างรัฐธรรมนูญ 73.44% สูงเป็นอันดับ... <view>
10:48:42 กกต.เชียงราย เผยถึงผลคะแนนลงประชามติอย่างไม่เป็นทางการ นับเสร็จสิ้นแล้ว 1,962 หน... <view>
10:42:16 กกต.แพร่ สรุปผลคะแนนการออกเสียงประชามติอย่างเป็นทางการ... <view>
10:25:44 กกต.พะเยา สรุปผลการลงการลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ อย่างไม่เป็นทางการ... <view>
09:07:46 กกต.พะเยา ประกาศผลการนับคะแนนการออกเสียงประชามติอย่างไม่เป็นทางการ ผลไม่ผ่านทั้... <view>
09:03:04 ผลสรุปการลงคะแนนเสียงอย่างไม่เป็นทางการ อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน... <view>
08:52:42 จังหวัดน่าน ผลสรุปคะแนนการลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ อย่างไม่เป็นทางการ ยุติลงรวม... <view>
01:14:16 ผลการนับคะแนนออกเสียงประชามติจังหวัดน่าน อย่างไม่เป็นทางการ ... <view>
7 สิงหาคม 59
21:26:17 ผลคะแนนลงประชามติอย่างไม่เป็นทางการ ที่จังหวัดพะเยา หลังนับคะแนนได้ถึงร้อยละ 92... <view>
20:57:48 กกต.น่าน เปิดเผยมีผู้มาใช้สิทธิอย่างไม่เป็นทางการ ... <view>
20:28:21 จังหวัดน่าน สรุปผลคะแนนลงประชามติอย่างไม่เป็นทางการ... <view>
20:26:29 ผลผู้มาใช้สิทธิในเขตจังหวัดลำพูน เวลา 20.00 น. คิดเป็นร้อยละ 71.04 ... <view>
19:58:33 ผลการลงคะแนนประชามติของผู้ใช้สิทธินอกเขตจังหวัดลำพูน ประเด็นที่ 1 เห็นชอบ ร้อยละ... <view>
19:35:21 ผลการใช้สิทธินอกเขตจังหวัด ณ หน่วยออกเสียงโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน คิดเป็น... <view>
18:37:57 จังหวัดน่าน ผลการลงประชามติ หน่วยออกเสียงเลือกตั้งกลางนอกเขตจังหวัดน่าน ยุติลงใน... <view>
18:28:07 สรุปบรรยากาศหลังปิดการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญของจังหวัดแพร่... <view>
18:06:19 จังหวัดน่าน บรรยากาศก่อนปิดหีบลงประชามติ หน่วยเลือกตั้งกลางนอกเขตจังหวัด ... <view>
17:26:16 กกต.พะเยา คาดจะทราบผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการ ไม่เกิน 2 ทุ่ม ... <view>
17:04:48 จ.แม่ฮ่องสอนคาดว่าจะรู้ผลการนับคะแนนการลงประชามติอย่างไม่เป็นทางการ ภายในเวลา 20... <view>
16:49:22 ปิดหีบออกเสียงประชามติ ที่จุดออกเสียงนอกเขตจังหวัด บรรยากาศนับคะแนนออกเสียงเหงา ... <view>
16:40:28 สรุปสถานการ์การออกเสียงประชามติใน อำเภอสบเมย หลังจากเวลาปิดหน่วยออกเสียง 16.00 น... <view>
16:31:06 เจ้าหน้าที่อำเภอแม่ลาน้อย เตรียมรับหีบบัตรจากหน่วยลงคะแนนเสียงแต่ละตำบล... <view>
15:45:58 บรรยากาศการออกเสียง นอกเขตจังหวัด ที่ศาลาประชาคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน... <view>
15:43:25 ผอ.กกต.ลำพูน เตือนผู้มีสิทธิ์ห้ามทำลายบัตรออกเสียงให้ชำรุดหรือเสียหาย... <view>
15:17:57 การออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญยังคงคึกคัก มีประชาชนเดินทางมาลงทะเบียนใช้สิทธิ... <view>
15:00:26 จ.ลำพูน เพิ่มความระมัดระวังในการปฏิบัติงานป้องกันการก่อเหตุความไม่สงบในวันออกเสี... <view>
14:56:32 ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการออกเสียงประชามติ ที่ อำเภอสบ... <view>
13:25:24 นายอำเภอสบเมยลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการออกเสียงประชามติ ... <view>
12:42:57 ผู้ตรวจการ กกต. ตรวจเยี่ยมหน่วยออกเสียงพร้อมใช้สิทธิลงคะแนนที่จังหวัดแพร่... <view>
11:45:55 กะเหรี่ยงคอยาว บ้านห้วยปูแกง อ.เมืองแม่ฮ่องสอนออกมาใช้สิทธิ์ลงประชามติ... <view>
11:31:42 กะเหรี่ยงคอยาวที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ต่างดีใจ ที่ได้ออกไปใช้สิทธิครั้งแรก ... <view>
11:24:31 กะเหรี่ยงคอยาวที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ต่างดีใจ ที่ได้ออกไปใช้สิทธิครั้งแรก ... <view>
11:24:22 กะเหรี่ยงคอยาวที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ต่างดีใจ ที่ได้ออกไปใช้สิทธิครั้งแรก ... <view>
11:18:14 บรรยากาศการออกเสียงประชามติ ร่างรัฐธรรมนูญ ที่ จ.ลำปาง เป็นไปด้วยความคึกคักตั้งแ... <view>
11:09:26 บรรยากาศการออกไปใช้สิทธิ์ออกเสียง ลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนคึ... <view>
10:56:35 ผู้พิการเชียงใหม่ชวนประชาชนออกเสียงประชามติ... <view>
10:52:32 เยาวชนน่าน อายุ 18 ใช้สิทธิครั้งแรก ทำหน้าที่พลเมืองภาคภูมิใจ ถือว่าได้ทำหน้าที่... <view>
10:30:29 ผุ้ว่าฯ น่าน ใช้สิทธิลงประชามติ เชิญชวนชาวน่านใช้สิทธิช่วงเช้าให้มากที่สุด เนื่... <view>
10:12:20 จังหวัดแพร่...บรรยากาศการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญช่วงเช้าประชาชนทยอยมาใช้ส... <view>
10:03:45 ประชาชนเดินทางมาออกเสียงประชามติอย่างคึกคักในพื้นที่อ.แม่สะเรียง... <view>
10:01:21 บรรยากาศการใช้สิทธิ์ลงประชามติของชาวลำพูนคึกคัก มีผู้ออกมาใช้สิทธิ์ก่อนเวลาจำนวน... <view>
09:50:38 บรรยากาศออกมาใช้สิทธิ์ลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ ณ หน่วยออกเสียงนอกเขตจังหวัด ที่จ... <view>
09:40:52 นายอำเภอฝาง มาใช้สิทธิออกเสียงประชามติตั้งแต่ช่วงเช้า พร้อมตรวจตราความเรียบร้อยแ... <view>
08:46:19 ชาวลำพูนตื่นตัวออกมาใช้สิทธิ์ลงประชามติคึกคัก ... <view>
6 สิงหาคม 59
16:39:58 กกต.แพร่ เตือนประชาชนระวังทำผิดกฎหมายการออกเสียงประชามติ... <view>
16:19:03 บรรยากาศการเตรียมการก่อนวันออกเสียงประชามติจังหวัดเชียงใหม่ เต็มไปด้วยความคึกคัก... <view>
15:16:15 ลำพูนมั่นใจรักษาแชมป์ออกเสียงประชามติ ... <view>
15:05:27 กกต.แม่ฮ่องสอน จัดเตรียมเจ้าหน้าที่ เพื่ออำนวยความสะดวก แก่ผู้มีสิทธิออกเสียง... <view>
14:48:20 บรรยากาศการส่งมอบหีบบัตรและอุปกรณ์ที่ใช้ประจำหน่วยออกเสียงประชามติ อำเภอฝาง จังห... <view>
13:41:26 กกต.น่าน ส่งมอบหีบบัตรและอุปกรณ์ที่ใช้ประจำหน่วยออกเสียงลงประชามติ ให้แก่อำเภอก่... <view>
12:35:06 ลำพูนส่งมอบอุปกรณ์ลงประชามติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ... <view>
11:36:28 ห้ามจำหน่าย จ่ายแจก หรือจัดเลี้ยงทุกชนิด ก่อนวันออกเสียงประชามติและในวันออกเสียง... <view>
11:18:51 เชิญติดตามรับฟังรายการพิเศษ "เกาะติดประชามติ 7 สิงหาคม" ทาง สวท.ฝาง FM... <view>
10:59:14 กตน่าน .เตือนประชาชน ระวังการทำผิดกฎหมายในช่วงโค้งสุดท้าย... <view>
10:51:16 กกต.น่าน แจ้งขอความร่วมมือร้านค้าและประชาชน ห้ามขาย จำหน่าย จ่ายแจก สุราหรือจัดเ... <view>
5 สิงหาคม 59
15:02:04 กกต.เตือน ระวังการทำผิดกฎหมายในช่วงโค้งสุดท้าย ห้ามทำโพลสอบถามความเห็นประชาชน ใน... <view>
14:51:58 นักศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคน่าน ตื่นตัว ถือป้ายเดินรณรงค์เชิญชวนให้ประชาชนชาวน่านอ... <view>
10:12:44 ร่างรัฐธรรมนูญฉบับออกเสียงประชามติ...ปราบโกงอย่างจริงจัง... <view>
4 สิงหาคม 59
17:34:47 หลายอำเภอในพื้นที่ จังหวัดน่าน จัดกิจกรรม Big Day รณรงค์การออกเสียงประชามติ ... <view>
16:47:35 นายอำเภอแม่อาย ขอความร่วมมือทุกภาคส่วนเร่งรณรงค์ให้ประชาชนไปใช้สิทธิ ช่วงโค้งสุด... <view>
16:28:04 คณะซอสีมาหลวงฤทธิ์ เล่นซอสดโหมโรงประชาสัมพันธ์ลงประชามติ เชิญชวนชาวน่านใช้สิทธิ์... <view>
15:20:51 อำเภอต่างๆในพื้นที่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน กิจกรรมเดินรณรงค์การออกเสียงประชามติ ... <view>
15:01:27 แม่ฮ่องสอน ตั้งเป้าผู้ออกมาใช้สิทธิ์ออกเสียงลงประชามติ 80 % และบัตรเสียไม่เกิน 3... <view>
14:52:38 จ.ลำปาง จัดกิจกรรม "เดิน-ปั่น วัน Big Day" ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ดอกไม้ ... <view>
14:47:53 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปาง เชิญชวนประชาชนชาวลำปางแสดงพลังคว... <view>
14:10:48 จังหวัดเชียงราย จัดเวทีแสดงความคิดเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกภาคส่วนเข้าใจได้รับ... <view>
13:55:48 กศน.อำเภอสบเมย จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเสริมสร้างความรู้การออกเสียงประชามติ... <view>
12:17:18 จังหวัดน่าน ปล่อยขบวนเดินรณรงค์ออกเสียงประชามติ วัน BigDay พร้อมกันทั้ง ๑๕ อำเภ... <view>
11:49:33 กกต.ลำพูน กระตุ้นให้ประชาชนตื่นตัวไปใช้สิทธิออกเสียง ผ่านกิจกรรม "แรลลี่ ปั... <view>
11:36:04 ร่างรัฐธรรมนูญฉบับออกเสียงประชามติ....ปฏิรูปไทยสู่อนาคต... <view>
11:15:31 กกต.ลำพูน จัดกิจกรรม " แรลลี่ ปั่นด้วยใจ ไปออกเสียงประชามติ (Big Day)"... <view>
10:53:17 สปข.3 ร่วมกิจกรรมประชารัฐร่วมใจเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิออกเส... <view>
10:52:30 จังหวัดแพร่ เปิดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การออกสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ Big ... <view>
10:41:28 จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมประชารัฐร่วมใจเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยให้ประชาชน ออกมาใช... <view>
10:38:26 Big Day รณรงค์ออกเสียงประชามติ... <view>
10:38:12 พลังมวลชนชาวเชียงราย กว่า 1,000 คน ร่วมเดินรณรงค์ครั้งใหญ่ Big Day ก่อนวันออกเสี... <view>
10:27:55 พลังงานมวลชนพะเยากว่า 3000 คน ร่วมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติ (Bi... <view>
10:21:09 จังหวัดแพร่จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ (Big Day)... <view>
08:16:35 จ.ลำปาง จัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ดอกไม้ 65 ล้าน บานสะพรั่ง เดิ... <view>
3 สิงหาคม 59
19:08:40 กกต.เชียงใหม่ ย้ำ 5 ขั้นตอนในการออกเสียงประชามติ เพื่อความสะดวก รวดเร็วและถูกต้อ... <view>
18:11:33 ลำพูน ตั้งศูนย์ปฏิบัติการและประสานงานการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณ... <view>
15:50:22 กกต.น่าน เร่งประชาสัมพันธ์ จัดกิจกรรม Big Day 4 สิงหาคมนี้ รณรงค์ให้ประชาชนออกม... <view>
15:30:37 จังหวัดลำปางเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญ และประเด็นคำถามเพิ่... <view>
15:22:15 กกต.ลำพูน เตรียมจัดกิจกรรม แรลลี่ ปั่นด้วยใจ ไปออกเสียงประชามติ (Big Day) รณรงค์... <view>
15:15:40 จ.ลำพูน จัดเวที ชี้แจง แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ "ร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชาม... <view>
14:33:26 จังหวัดน่าน จัดเวทีแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติ... <view>
14:12:16 เผย 8 เส้นทาง เดินรณรงค์กิจกรรม BIG DAY 4 สิงหาประชามติ ทั่วเมืองฝาง จังหวัดเชีย... <view>
13:29:08 กกต.เชียงราย เชิญชวนประชาชน ร่วมเวทีแสดงความคิดเห็นร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติ ... <view>
11:50:22 พลังมวลชนชาวเชียงราย พร้อมแล้วสำหรับการเดินรณรงค์การออกเสียงประชามติ Big Day 4 ส... <view>
10:35:37 จังหวัดลำพูน รณรงค์เชิญชวนประชาชนไปออกเสียงลงประชามติ 7 สิงหาคม 2559 ... <view>
10:31:59 กกต.พะเยา พร้อมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติ "ดอกไม้ 65 ล้านบานสะพ... <view>
10:13:25 กกต.แม่ฮ่องสอน ขอความร่วมมือประชาชน ห้ามขาย จำหน่าย จ่ายแจก หรือจัดเลี้ยงทุกชนิด... <view>
2 สิงหาคม 59
15:39:22 กกต.ลำปาง จัดอบรมเจ้าพนักงาน ผู้ดำเนินการออกเสียงประจำที่ออกเสียงนอกเขตจังหวัดล... <view>
15:31:58 กกต.น่าน พร้อม จัดกิจกรรม Big Day 4 สิงหาคมนี้ รณรงค์ให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิออก... <view>
15:29:39 กกต น่าน คาด จะมีผู้ออกมาใช้สิทธิออกเสียงประชามติ7 สิงหาคม นี้ มากกว่า 80 %... <view>
15:26:26 ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ร่วมกับ นักศึกษามหาวิทยาลัยพะเยา เดินรณรงค์ประชาสัมพันธ... <view>
15:20:20 กกต.พะเยาเปิดเวทีแสดงความคิดเห็นร่าง รธน.ให้ความรู้ผู้มีสิทธิ์ออกเสียง ก่อน 7 ส.... <view>
15:18:08 จังหวัดพะเยา จับมือ กกต. เปิดเวทีแสดงความคิดเห็นร่างรัฐธรรมนูญและประเด็นคำถามเพิ... <view>
14:28:56 บัญชีรายชื่อออกเสียงประชามติเชียงใหม่ถูกขโมย 2 หน่วย ... <view>
13:45:40 กกต.ลำปาง ยืนยันสามารถประกาศผลการออกเสียงประชามติ ภายในเวลา 19.00 น. ของวันที่ 7... <view>
12:13:34 กกต.แพร่ พร้อมจัดออกเสียงลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญวันที่ 7 สิงหาคมนี้แล้ว 90 เปอร... <view>
12:05:21 กกต.แพร่ จัดเวทีแสดงความคิดเห็น ร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติ และประเด็นคำถามเพิ่... <view>
10:33:47 กกต.เชียงรายร่วมจังหวัดเชียงรายกิจกรรมเดินรณรงค์ บิ๊กเดย์เพื่อให้ประชาชน เยาวชนอ... <view>
10:09:50 ผู้ว่าฯ พะเยา นำ นักศึกษามหาวิทยาลัยพะเยา กว่า 3,000 คน เดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์เ... <view>
08:49:47 กกต.แม่ฮ่องสอน ขอรับการสนับสนุนเฮลิคอปเตอร์ ในการขนส่งหีบบัตร และจัดส่งเจ้าหน้าท... <view>
08:13:29 อำเภอขุนยวมมั่นใจประชาชนจะออกไปลงประชามติ แม้ว่าจะอยู่ในพื้นที่ทุรกันดาร... <view>
1 สิงหาคม 59
17:39:23 กกต.น่าน พร้อม จัดกิจกรรม Big Day 4 สิงหาคมนี้ รณรงค์ให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิออกเ... <view>
16:14:24 จังหวัดน่าน ปล่อยแถวขบวนจักรยานรณรงค์ออกเสียงประชามติ 7 สิงหาคม ... <view>
16:10:52 กกต.เชียงราย เผยพร้อมแล้วสำหรับการออกเสียงประชามติ 7 สิงหาคม นี้ มั่นใจจะมีผู้ไป... <view>
13:57:57 กกต.ลำปาง จัดกิจกรรม Big Day 4 สิงหาคมนี้ รณรงค์ให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิออกเสียงป... <view>
13:41:06 กกต.พะเยา เตรียมจัดเวทีแสดงความคิดเห็นร่างรัฐธรรมนูญและประเด็นคำถามเพิ่มเติม ... <view>
12:37:57 กรรมการ ป.ป.ช. ชี้ นอกจากการไปใช้สิทธิลงประชามติภาคประชาชนต้องมีส่วนร่วมเป็นหูเป... <view>
12:28:16 กกต.เชียงราย เตรียมจัดกิจกรรม Big Day เดินรณรงค์ใหญ่ เคาะประตูบ้าน เชิญชวนคนไทย ... <view>
12:09:35 กกต.เชียงใหม่ เตือนประชาชนห้ามจำหน่าย จ่าย แจก หรือจัดเลี้ยงทุกชนิดก่อนวันออกเสี... <view>
11:37:27 ป.ป.ช.ลำพูน จัดเวทีภาคประชาชน ประชามติ ลำพูนโปร่งใส ไร้คอร์รัปชั่น ... <view>
00:15:04 กกต.ลำพูน สนับสนุนสื่อประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติแก่ ศส.ปชต.... <view>
00:07:53 กกต.ลำพูน จัดโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติ... <view>
31 กรกฎาคม 59
23:59:47 กกต.ลำพูน ประชุมชี้แจงสัสดีอำเภอและการอบรมนักศึกษาวิชาทหาร รด.จิตอาสา... <view>
23:41:09 กกต.ลำพูน ประชาสัมพันธ์กระบวนการขั้นตอนการออกเสียงประชามติ อำเภอบ้านธิ... <view>
23:36:26 ประชามติร่วมใจ ประชาธิปไตยมั่นคง 7 สิงหา 59 คนลำพูนไม่ทอดทิ้งกันในวันประชามติ ... <view>
23:31:22 กกต.ลำพูน พบกำนันผู้ใหญ่บ้านประชาสัมพันธ์ "ประชามติร่วมใจ ประชาธิปไตยมั่นคง... <view>
23:06:10 กกต.ลำพูน เร่งประชาสัมพันธ์เดินหน้าประชามติ ดอกไม้บาน ณ ลานลำพูน ... <view>
22:58:34 กกต.ลำพูน พบกำนันผู้ใหญ่บ้านประชาสัมพันธ์ "ประชามติร่วมใจ ประชาธิปไตยมั่นคง... <view>
22:52:17 กกต.ลำพูน สนับสนุนสื่อประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติ... <view>
22:43:23 กกต.ลำพูน จัดโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติ... <view>
21:37:00 หลักเกณฑ์การแสดงความคิดเห็นที่ประชาชนไม่สามารถทำได้ ... <view>